AKGS

Publikace

Publikační činnost

Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Monografie a kapitoly v monografiích

GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. 1. vydání. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1107-4.

GŘIVNA, Tomáš. Soudní dohled nad činností právnické osoby jako druh trestu. In: GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana (eds). Trestní právo s lidskou tváří: V upomínku na Marii Vanduchovou. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021. ISBN 978-80-7598-879-9.

GŘIVNA, Tomáš. Je nutná právní úprava metod kriminalistické praxe? In: ROMŽA, Sergej, BRUNA, Eduard. Hodnoty trestného práva, kriminalistiky, krimonológie, forenzních a bezpečnostních vied v teórii a praxi: pocta prof. JUDr. Ing. Viktorovi Poradovi, DrSc. Dr. h.c. mult. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2021. ISBN 978-80-7380-829-7.

GŘIVNA, Tomáš. Lze omezit právo hájit se sám? In: ŽÁK KRZYŽANKOVÁ, Katarzyna, KÜHN, Zdeněk, BERAN, Karel, MARŠÁLEK, Pavel, WINTR, Jan, ONDŘEJEK, Pavel, TRYZNA, Jan (ed.). Právo jako multidimenzionální fenomén: pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020. ISBN 978-80-7380-797-9.

GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy v insolvenčním řízení. In: BURDA, Eduard, MIHÁLIK, Stanislav a kol. Právna ochrana účastníkov ekonomicko-právnych vzťahov s akcentom na trestnoprávnu ochranu veriteľov. Bratislava: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-571-0169-7.

GŘIVNA, Tomáš. Možnost uložení pořádkové pokuty masmédiím za zveřejnění usnesení o zahájení trestního stíhání.  In: Ústavněprávní limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2019. ISBN 978-80-7502-349-0.

GŘIVNA, Tomáš. Zákonnost důkazů získaných sledováním osob a věcí. In: JELÍNEK, Jiří (ed.). Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, s.r.o., 2018. ISBN 978-80-7502-287-5.

GŘIVNA, Tomáš. Právo trestní hmotné. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-562-3.

GŘIVNA, Tomáš. Právo procesní trestní. In: SCHELLE, Karel, TAUCHEN, Jaromír. Encyklopedie českých právních dějin, VII. svazek Právo pra-Prob. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. ISBN 978-80-7380-562-3.

GŘIVNA, Tomáš. Mělo by smysl ukládat podmíněné tresty právnickým osobám? In: JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-205-9.

GŘIVNA, Tomáš. Totožnost skutku de facto a de iure. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo procesní minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-185-4.

ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš. Trestní odpovědnost právnických osob v soudní praxi. In: POMAHAČ, Richard a kol. Veřejné a soukromé právo (správní a trestní aspekty). Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, 2017. ISBN 978-80-87975-64-0.

GŘIVNA, Tomáš. Právo na obhajobu v proměnách času. In: GŘIVNA, Tomáš, GERLOCH, Aleš, PRÁŠKOVÁ, Helena, MLSNA, Petr, ŠÁMAL, Pavel. Právo na obhajobu: teorie a praxe 21. století. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. ISBN 978-80-7380-593-7.

GŘIVNA, Tomáš. Trestněprávní aspekty nelegální migrace. In: PÍTROVÁ, Lenka (ed.). Aktuální právní aspekty migrace. 1. vydání. Praha: Leges, 2016. ISBN 978-80-7502-162-5.

GŘIVNA, Tomáš. Ochrana spotřebitele z trestněprávního pohledu. In: SALAČ, Josef, WÄLDL, Ľuboš (ed.). Právní ochrana spotřebitele. 1. vydání. Praha: Policejní akademie ČR, 2014. ISBN 978-80-7251-367-3.

GŘIVNA, Tomáš. Časová působnost trestních zákonů – aplikační problémy. In: STOČESOVÁ, Simona (ed.). Reforma trestního práva po prvním roce účinnosti nového trestního zákoníku. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. ISBN 978-80-7380-360-5.

GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů. In: JELÍNEK, Jiří, GŘIVNA, Tomáš. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. ISBN 978-80-87576-39-7.

GŘIVNA, Tomáš. Zásada "ne bis in idem" v rámci schengenského systému. In: SCHEU, Harald Christian; ČÁSTEK, Michal (ed.). Aktuální otázky migrační politiky Evropské unie. 1. vydání. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010. ISBN 978-80-7408-031-9.

GŘIVNA, Tomáš. Zásada 'ne bis in idem'. In: TOMÁŠEK, Michal a kol. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. ISBN: 978-80-7201-737-9.

GŘIVNA, Tomáš. Korupce. In: TOMÁŠEK, Michal a kol. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. ISBN: 978-80-7201-737-9.

GŘIVNA, Tomáš. Europeizace procesního postavení oběti a poškozeného. In: TOMÁŠEK, Michal a kol. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2009. ISBN: 97880-7201-737-9.

GŘIVNA, Tomáš. Kybernetická kriminalita. In: Aktuální problémy kriminologie. 1. vydání. Praha: Policejní akademie ČR, fakulta bezpečnostně právní, 2009. ISBN 978-80-7251-316-1.

GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo hmotné. In: BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. ISBN 978-80-210-4844-7.

GŘIVNA, Tomáš, GŘIVNOVÁ, Petra. Trestní právo procesní. In: BOBEK, Michal, MOLEK, Pavel, ŠIMÍČEK, Vojtěch. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. ISBN 978-80-210-4844-7.

GŘIVNA, Tomáš. K ustanovením Úmluvy o počítačové kriminalitě. In: GŘIVNA, Tomáš, POLČÁK, Radim. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008. ISBN 978-80-903786-7-4.

 

Komentáře

GŘIVNA, Tomáš, ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena a kol. Oběti trestných činů: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2020. ISBN 978-80-7400-793-4 (Úvod; Hlava I. Obecná ustanovení § 1 až 3; Hlava II. Práva obětí trestných činů § 4 až 37; § 22 společně s JUDr. Hanou Šimánovou).

BURDA, Eduard, KORDÍK, Marek, KURILOVSKÁ, Lucia, STRÉMY, Tomáš. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár. Bratislava: Nakladatelstvo C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-89603-64-0 (§ 20 společně s JUDr. Lukášem Bohuslavem, Ph.D.).

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. 2. aktualizované vydání. Praha: C. H. Beck, 2018. ISBN 978-80-7400-592-3 (§ 28 až 31; § 34 až 35; § 45 až 47).

ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, VÁLKOVÁ, Helena. Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-513-8 (§ 1 až 37). 

ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš a kol. Trestní řád: komentář. 7. doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-465-0 (§ 9a; § 52 až 66 společně s prof. JUDr. Pavlem Šámalem Ph.D.; § 119 až 150).

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vydání. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-428-5 (§ 30 až 31; § 76 až 77; § 124 až 125; § 131; § 168; § 190 až 193; § 230 až 232).

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. ISBN 978-80-7400-116-1 (§ 28 až 31; § 34 až 35; § 45 až 47).

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní zákoník: komentář. I. díl, § 1-139. Praha: C.H. Beck, 2009. ISBN 978-80-7400-109-3 (§ 30 až 31; § 76 až 77; § 124 až 125; § 131).

ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. II. díl, § 140-421. Praha: C.H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-178-9 (§ 168; § 189 až 193; § 230 až 232).

ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní řád: komentář. I. díl, § 1 až § 179h. 6. doplněné a přepracované vydání. Praha: Beck, 2008. ISBN 978-80-7400-043-0 (§ 52 až 66 společně s prof. JUDr. Pavlem Šámalem Ph.D.; § 119 až 150 společně s JUDr. Josefem Baxou).

 

Učebnice a učební texty

GŘIVNA, Tomáš. OLAF. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-375-9.

GŘIVNA, Tomáš. Europol. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-375-9.

GŘIVNA, Tomáš. Sítě justiční spolupráce ve věcech trestních. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-375-9.

GŘIVNA, Tomáš. Projekt evropského veřejného žalobce. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-375-9.

GŘIVNA, Tomáš. Eurojust. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-375-9.

GŘIVNA, Tomáš. Pojem a systém trestního práva Evropské unie. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2019. ISBN 978-80-7502-375-9.

GŘIVNA, Tomáš. Předběžné projednání obžaloby. In: FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0.

GŘIVNA, Tomáš, MANDÁK, Václav. Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení. In: FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0.

GŘIVNA, Tomáš, MANDÁK, Václav. Obecné výklady o procesních úkonech. In: FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0.

GŘIVNA, Tomáš. Obviněný a obhájce. In: FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0.

GŘIVNA, Tomáš, CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Policejní orgán. In: FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0.

GŘIVNA, Tomáš, CÍSAŘOVÁ, Dagmar. Základní zásady trestního řízení. In: FENYK, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 7. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-306-0.

GŘIVNA, Tomáš. Pojem, předmět a úkoly kriminologie. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5.

GŘIVNA, Tomáš, DRÁPAL, Jakub. Stav, struktura a dynamika kriminality. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5.

GŘIVNA, Tomáš. Kriminologické aspekty korupce. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5.

GŘIVNA, Tomáš, KUDRLOVÁ, Kateřina. Kyberkriminalita. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana a kol. Kriminologie. Praha: Wolters Kluwer, 2019. ISBN 978-80-7598-554-5.

GŘIVNA, Tomáš a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2017. ISBN 978-80-7502-237-0.

GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, VOKOUN, Rudolf a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017. ISBN 978-80-7552-597-0.

GŘIVNA, Tomáš. Vývojová stadia trestné činnosti. In: ŠÁMAL, Pavel, NOVOTNÝ, Oto, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, Marie, VOKOUN, Rudolf a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-358-7.

GŘIVNA, Tomáš. Zánik trestní odpovědnosti. In: ŠÁMAL, Pavel, NOVOTNÝ, Oto, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, Marie, VOKOUN, Rudolf a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-358-7.

GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: ŠÁMAL, Pavel, NOVOTNÝ, Oto, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, Marie, VOKOUN, Rudolf a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-358-7.

GŘIVNA, Tomáš, VOKOUN, Rudolf. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. In: ŠÁMAL, Pavel, NOVOTNÝ, Oto, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, Marie, VOKOUN, Rudolf a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-358-7.

GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, VOKOUN, Rudolf a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 4. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. ISBN 978-80-7552-085-2.

GŘIVNA, Tomáš. Pojem, předmět a úkoly kriminologie. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš. Stav, struktura a dynamika kriminality In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš. Mravnostní kriminalita. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš. Kriminologické aspekty korupce. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš, KUDRLOVÁ, Kateřina. Kyberkriminalita. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-614-3.

GŘIVNA, Tomáš. OLAF. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-041-3.

GŘIVNA, Tomáš. Europol. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-041-3.

GŘIVNA, Tomáš. Sítě justiční spolupráce ve věcech trestních. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-041-3.

GŘIVNA, Tomáš. Projekt evropského veřejného žalobce. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-041-3.

GŘIVNA, Tomáš. Eurojust. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-041-3.

GŘIVNA, Tomáš. Pojem a systém trestního práva Evropské unie. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo Evropské unie. Praha: Leges, 2014. ISBN 978-80-7502-041-3.

SOBOTKA, Michal, GŘIVNA, Tomáš. Stáž na státním zastupitelství. HONUSKOVÁ, Věra, KUKLÍK, Jan, URBAN, Michal a kol. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-87146-74-3.

VOKOUN, Rudolf, GŘIVNA, Tomáš, ŘÍHA, Jiří, VANDUCHOVÁ, Marie. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Leges, 2013. ISBN 978-80-87576-60-1.

VOKOUN, Rudolf, NOVOTNÝ, Oto, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, NAVRÁTILOVÁ, Jana, ŘÍHA, Jiří, VANDUCHOVÁ, Marie. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 3. aktualizované vydání podle nového trestního zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011. ISBN 978-80-7357-607-3.

VOKOUN, Rudolf, GŘIVNA, Tomáš, ŘÍHA, Jiří, VANDUCHOVÁ, Marie. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. Praha: Leges, 2010. ISBN 978-80-87212-32-5.

GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo hmotné. 2. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012. ISBN 978-80-7357-509-0.

CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Základní zásady trestního řízení. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-348-5.

GŘIVNA, Tomáš. Díl 3 Trestní právo. In: CHVÁTALOVÁ, Iva, MARKOVÁ, Hana, GŘIVNA, Tomáš. Základy veřejného práva. 2. vydání. Praha: Oeconomica, 2008. ISBN 978-80-245-1406-2.

GŘIVNA, Tomáš. Policejní orgán. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-348-5.

GŘIVNA, Tomáš. Obviněný a obhájce. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-348-5.

GŘIVNA, Tomáš, MANDÁK, Václav. Obecné výklady o procesních úkonech. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-348-5.

VOKOUN, Rudolf, NOVOTNÝ, Oto, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, NAVRÁTILOVÁ, Jana, ŘÍHA, Jiří, VANDUCHOVÁ, Marie. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 2. aktualizované vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. ISBN 978-80-7357-345-4.

GŘIVNA, Tomáš, MANDÁK, Václav. Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-348-5.

GŘIVNA, Tomáš. Předběžné projednání obžaloby. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar, FENYK, Jaroslav, GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-348-5.

GŘIVNA, Tomáš. Kriminologické aspekty korupce. In: NOVOTNÝ, Oto, ZAPLETAL, Josef. Kriminologie. 3. přepracované vydání. Praha: ASPI, 2008. ISBN 978-80-7357-377-5.

GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití. In: NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 5. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-261-7.

GŘIVNA, Tomáš. Kapitola XI. Vývojová stadia trestné činnosti. In: NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 5. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-261-7.

GŘIVNA, Tomáš. Kapitola XIV. Zánik trestnosti. In: NOVOTNÝ, Oto a kol. Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 5. vydání. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007. ISBN 978-80-7357-261-7.

GŘIVNA, Tomáš, RŮŽEK, Antonín. Hlava XX. Veřejné a neveřejné zasedání. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X. 

GŘIVNA, Tomáš, RŮŽEK, Antonín. Hlava XVIII. Předběžné projednání obžaloby. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X.

GŘIVNA, Tomáš, PÚRY, František, RŮŽEK, Antonín. Hlava XIX. Hlavní líčení. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X.

GŘIVNA, Tomáš, MANDÁK, Václav. Hlava XI. Zajištění osoby obviněného a opatření osob a věcí důležitých pro trestní řízení. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X.

GŘIVNA, Tomáš, MANDÁK, Václav. Hlava X. Obecné výklady o procesních úkonech. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X.

GŘIVNA, Tomáš, RŮŽEK, Antonín. Hlava II. Trestněprocesní zákony. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X.

GŘIVNA, Tomáš, RŮŽEK, Antonín. Hlava I. Úvodní výklady. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X.

CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Hlava VIII. Obviněný, podezřelý a obhájce. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X.

CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Hlava V. Subjekty trestního řízení. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X.

CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš. Hlava IV. Základní zásady trestního řízení. In: CÍSAŘOVÁ, Dagmar a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualizované vydání. Praha: Linde, 2006. ISBN 80-7201-594-X.

GŘIVNA, Tomáš. Díl 3 Trestní právo. CHVÁTALOVÁ, Iva, MARKOVÁ, Hana, GŘIVNA, Tomáš. Základy veřejného práva. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0934-2.

NOVOTNÝ, Oto, NAVRÁTILOVÁ, Jana, ŘÍHA, Jiří, GŘIVNA, Tomáš, VANDUCHOVÁ, Marie, VOKOUN, Rudolf. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. Praha: ASPI Publishing, 2005. ISBN 80-7357-097-1.

 

Odborné články:

GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana. Zákaz dvojího přičítání téže okolnosti u majetkových trestných činů. In: Trestněprávní revue, r. 2019, č. 11-12, s. 221-225. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Právo na obhajobu v řízení vedeném Úřadem evropského veřejného žalobce. In: Acta universitatis carolinae facultas iuridica, r. 2019, č. 4, s. 59-65. ISSN 0323-0619.

GŘIVNA, Tomáš. Činnost státního zástupce v trestním řízení z pohledu obhájce. In: Státní zastupitelství, r. 2019, č. 4, s. 14-18. ISSN 1214-3758. 

GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana. Příspěvek do diskuze o povaze ustanovení § 8 odst. 5 TOPO: úvaha nad možností zatížit obviněnou právnickou osobu důkazním břemenem. In: Trestní právo, r. 2018, č. 2, s. 8-18. ISSN 1211-2860. 

GŘIVNA, Tomáš, VÁLKOVÁ, Helena. Postavení a práva obětí trestných činů po novele č. 56/2017 Sb. s účinností k 1. 4. 2017. In: Trestněprávní revue, r. 2017, č. 9, s. 195-201. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. In: Bulletin advokacie, r. 2017, č. 6, s. 61-66. ISSN 1210-6348.

GŘIVNA, Tomáš. Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu). In: Správní právo, r. 2014, č. 1-2, s. 58-64. ISSN 0139-6005.

GŘIVNA, Tomáš. K použití obsahu tzv. soukromých zvukových či obrazových záznamů v trestním řízení jako důkazu. In: Státní zastupitelství, r. 2013, č. 5, s. 8-11. ISSN 1214-3758.

VÁLKOVÁ, Helena, GŘIVNA, Tomáš. Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi. In: Trestněprávní revue, r. 2013, č. 4, s. 83-87. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš, ŘÍHA, Jiří. Amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 vyhlášená pod č. 1/2013 Sb. In: Trestněprávní revue, r. 2013, č. 2, s. 29-42. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Návrh zákona o obětech trestných činů. In: Právní rozhledy, r. 2012, č. 5, s. 2. ISSN 1210-6410.

GŘIVNA, Tomáš, HORNÍK, Jan. Využití účinné lítosti pro korupční trestné činy. In: Trestněprávní revue, r. 2012, č. 7-8, s. 157-164. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Vystoupení v rámci workshopu zaměřeného na závěrečnou zprávu výzkumného záměru s názvem "Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004". In: Časopis pro právní vědu a praxi, r. 2011, č. 4, s. 404-405. ISSN 1210-9126.

MLSNA, Petr, GŘIVNA, Tomáš. Nucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a trestního práva. In: Právní rozhledy, r. 2011, č. 21, s. 772-774. ISSN 1210-6410.

GŘIVNA, Tomáš, ŘÍHA, Jiří. Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku. In: Trestněprávní revue, r. 2011, č. 3, s. 65-71. ISSN 1213-5313.

HERCZEG, Jiří, GŘIVNA, Tomáš. Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina. In: Trestněprávní revue, r. 2010, č. 5, s. 141-146, ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. In: Bulletin advokacie, r. 2009, č. 10, s. 67-72. ISSN 1210-6348.

GŘIVNA, Tomáš, VANDUCHOVÁ, Marie. K problematice zahlazení odsouzení. In: Trestněprávní revue, r. 2009, č. 9, s. 263-270. ISSN 1213-5313.

BÍLKOVÁ, Veronika, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří. Scénář Renegade, aneb sestřelení civilního letadla z pohledu práva. In: Trestněprávní revue, r. 2008, č. 11, s. 328-335. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Závazky k ochraně kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva. In: Kybernetické hrozby a limity českého práva (vybrané problémy), Acta Universitatis Carolinae Iuridica, r. 2008, č. 4, s. 21-34. ISSN 0323-0619.

GŘIVNA, Tomáš. Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, r. 2008, č. 2, s. 61-87. ISSN 0323-0619.

GŘIVNA, Tomáš. Boj proti korupci prostředky evropského práva. In: Europeizace skutkových podstat některých trestných činů. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, r. 2007, č. 1, s. 131-149. ISSN 0323-0619.

GŘIVNA, Tomáš. K otázce účinku zákazu reformationis in peius na právní kvalifikaci skutku a k označení subsidiární privilegovaná skutková podstata. In: Jurisprudence, r. 2006, č. 1, s. 60-63. ISSN 1212-9909.

GŘIVNA, Tomáš. Zásada "ne bis in idem" v evropském právu. In: Trestněprávní revue, r. 2006, č. 5, s. 133-137. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. In: Trestněprávní revue, r. 2006, č. 3, s. 65-69. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš, SEKVARD, Ondřej. Nový pohled Nejvyššího soudu na zásadu ne bis in idem? In: Právní fórum, r. 2005, č. 3, s. 98-103. ISSN 1214-7966.

GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin problematiky). In: Trestněprávní revue, r. 2005, č. 12, s. 317-322. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš. Trestní postih korupce v soukromé sféře. In: Trestněprávní revue, r. 2005, č. 7, s. 169-173. ISSN 1213-5313.

GŘIVNA, Tomáš, GŘIVNOVÁ, Petra. Určení výše odměny advokáta jako zmocněnce poškozeného v trestním řízení. In: Bulletin advokacie, r. 2005, č. 11-12, s. 46-48. ISSN 1210-6348.

GŘIVNA, Tomáš. Několik poznámek k zásadě oportunity v návrhu věcného záměru nového trestního řádu. In: Trestní právo, r. 2004, č. 12, s. 3-6. ISSN 1211-2860.

GŘIVNA, Tomáš. Privilegované skutkové podstaty de lege lata a de lege ferenda. In: Trestní právo, r. 2003, č. 6, s. 2-8. ISSN 1211-2860.

GŘIVNA, Tomáš. Náhrada nákladů obhajoby v případě nezákonného rozhodnutí soudu. In: Bulletin advokacie, r. 2002, č. 11-12, s. 78-87. ISSN 1210-6348.

 

Příspěvky ve sbornících:

GŘIVNA, Tomáš. Doprovodné konsekvence trestních sankcí: tresty, které nejsou vidět. In: GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana (ed.). Ukládání trestů a jejich výkon: sborník příspěvků z konference pořádané PF UK A UOČR dne 4. června 2020. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2020, s. 88-97. ISBN 978-80-7380-833-4.

GŘIVNA, Tomáš. Pomluva jako soukromožalobní delikt? In: Kriminologické a organizačnotechnické aspekty privatizácie trestného práva. Košice, 2019.

GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana. Právo poškozeného na účinné vyšetřování. In: GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana (eds.). Přípravné řízení dnes a zítra. Sborník příspěvků z konference pořádané UOČR a FPR ZČU dne 20. 6. 2019. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2019, s. 100-122. ISBN 978-80-7380-787-0.

GŘIVNA, Tomáš. Dekriminalizace a depenalizace – teoretická východiska a jejich odraz v legislativní praxi. In: GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana (eds.). Trestní právo a právní stát. Sborník příspěvků z konferenční pořádaných Unií obhájců ČR v letech 2017-2018. Plzeň: Aleš Čeněk s.r.o., 2019, s. 177-188. ISBN 978-80-7380-763-4.

GŘIVNA, Tomáš. Opatrovník právnické osoby v trestním řízení. In: EICHLEROVÁ, Kateřina (ed.). Rekodifikace obchodního práva – pět let poté: Svazek 2 Pocta Ireně Pelikánové. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 305-315. ISBN 978-80-7598-426-5.

GŘIVNA, Tomáš. Trestněprávní aspekty neoprávněné žádosti o příspěvek v souvislosti se zaměstnáváním zdravotně postižených osob. In: KOLDINSKÁ, Kristina (ed.). Pocta Věře Štangové. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 269-279. ISBN 978-80-7380-735-1.

GŘIVNA, Tomáš. Ochrana důvěrné komunikace obviněné právnické osoby s jejím obhájcem. In: GŘIVNA, Tomáš (ed.). Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2018, s. 59-68. ISBN 978-80-7400-709-5.

GŘIVNA, Tomáš. Právo obviněného na tlumočení porad s obhájcem. In: ROMŽA, Sergej. (ed.). Perspektívy vývoja európskeho trestného práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018, s. 81-88. ISBN 978-80-8152-613-8.

GŘIVNA, Tomáš. Vracíme se k přípravě trestného činu jako obecné formě trestné činnosti? In: KALVODOVÁ, Věra, FRYŠTÁK, Marek, PROVAZNÍK, Jan (eds.). Trestní právo /stále/ v pohybu: pocta Vladimíru Kratochvílovi. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2018, s. 157-164. ISBN 978-80-210-8921-1.

GŘIVNA, Tomáš. Trestněprávní ochrana věřitele v judikatuře Nejvyššího soudu České republiky. In: BURDA, Eduard, MIHÁLIK, Stanislav (eds.). Právna ochrana veriteľov: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie "Právna ochrana veriteľov" organizovanej Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave dňa 8.12.2017. Bratislava: Univerzita Komenského, Právnická fakulta, 2018, s. 65-70. ISBN 978-80-7160-456-3.

GŘIVNA, Tomáš. Trestní odpovědnost právnických osob ve světle principu ultima ratio. In: Criminal Law as Ultima Ratio – Substantive and Procedural Aspects = Trestné právo ako ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty: Collection of papers from 1th section the international academic conference Bratislava Legal Forum 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2016, s. 69–74. ISBN 978-80-7160-436-5.

GŘIVNA, Tomáš. Obchodování s lidmi v kontextu práva EU a jeho vliv na české trestní právo. In: JELÍNEK, Jiří, IVOR, Jaroslav. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015, s. 295-302. ISBN 978-80-7502-080-2.

GŘIVNA, Tomáš. První zkušenosti s aplikací zákona o obětech trestních činů. In: Obete kriminality a ich prava. 1. vydání. Žilina: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015, s. 18-25. ISBN 978-80-971911-0-8.

GŘIVNA, Tomáš. Postavení zásady rychlosti v systému základních zásad trestního řízení a její odraz v trestní politice státu. In: ROMŽA, Sergej (ed.). Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívy: Zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 4. - 5. 11. 2015 organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2015, s. 83-87. ISBN 978-80-8152-390-8.

GŘIVNA, Tomáš. Základní zásady v připravované rekodifikaci trestního řízení z komparativního pohledu. In: ROMŽA, Sergej, FERENČÍKOVÁ, Simona, MICHAĽOV, Lukáš (ed.). Princípy a zásady v trestnom práve. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiaciach, 2014, s. 59-66. ISBN 978-80-8152-223-9.

GŘIVNA, Tomáš. Ke vztahu trestního řízení proti právnické osobě a řízení o správním deliktu téže osoby pro týž skutek. In: JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 192-200. ISBN 978-80-87576-58-8.

GŘIVNA, Tomáš. Odklony v českém trestním řádu. In: Zborník príspevkov z I. elektronickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. 5. až 23. 5. 2013 na téma "Současné uplatňování prvků restorativní justice. 1. vydání. Bratislava: Paneurópská vysoká škola, 2013, s. 16-24. ISBN 978-80-8155-012-6.

GŘIVNA, Tomáš. Potřebuje Česká republika samostatný zákon o pomoci obětem trestných činů. In: VANDUCHOVÁ, Marie, HOŘÁK, Jaromír (eds.). Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 109-117. ISBN 978-80-7400-388-2.

GŘIVNA, Tomáš. Práva obětí de lege ferenda v České republice. In: ZÁHORA, Josef (ed.). Obete kriminality; Victims of Crime. Zborník príspevkov z mezinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. 1. vydání. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010, s. 133-140. ISBN 978-80-89447-36-7.

GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. In: HRUŠÁKOVÁ, Milana (ed.). Sborník příspěvků z konference Olomoucké právnické dny. 1. vydání. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2009, s. 233-242. ISBN 978-80-87382-00-4. (Vydání na CD)

GŘIVNA, Tomáš. Vliv europeizace na procesní postavení poškozeného a oběti v trestním řízení. In: ŠIMOVČEK, Ivan (ed.). Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. 1. vydání. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, s. 81-94. ISBN 978-80-8082-261-3.

GŘIVNA, Tomáš. Úmluva o počítačové kriminalitě. In: Sborník příspěvků z 32. konference EurOpen.CZ, 18. -21. května 2008 v Rožmberku nad Vltavou. 1. vydání. Plzeň: EurOpen.CZ, 2008, s. 23-40.

GŘIVNA, Tomáš. Právo na zachování cti a jeho ochrana v trestním právu. In: KLÍMA, Karel, JIRÁSEK, Jiří. Pocta Jánu Gronskému. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008, s. 602-611. ISBN 978-80-7380-094-9.

GŘIVNA, Tomáš. Existují virtuální trestné činy? In: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2008, s. 28-35. ISBN 978-80-7357-365-2.

GŘIVNA, Tomáš. Soukromá a subsidiární žaloba. In: VANDUCHOVÁ, Marie, GŘIVNA, Tomáš (eds.). Rekodifikace trestního práva procesního. Praha: UK v Praze, Právnická fakulta, 2008, s. 30-40. ISBN 978-80-87146-13-2.

GŘIVNA, Tomáš, GŘIVNOVÁ, Petra. Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení. In: Rekodifikácia trestného práva doterajšie poznatky a skúsenosti. Zborník príspevkov z celoštátného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 21. apríla 2008. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 138-145. ISBN:978-80-89363-03-2.

GŘIVNA, Tomáš. Ochrana cti v návrhu nového trestního zákoníku 2006. In: Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané dne 11. 5. 2007. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica, 2007, č. 2, s. 143-150. ISSN 0323-0619.

GŘIVNA, Tomáš. Zásada rychlosti v trestním řízení, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a některé důsledky jejich porušení. In: FENYK, Jaroslav. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. 1. vydání. Praha: Lexis Nexis CZ, 2007, s. 17-24. ISBN 978-80-86920-25-2.

GŘIVNA, Tomáš. Několik poznámek k základům trestní odpovědnosti v rekodifikace trestního práva hmotného v České republice. In: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2007. Bratislava: Právnická fakulta UK v Bratislave, 2007, s. 645-653.

GŘIVNA, Tomáš. Srovnání trestního postihu korupce ve vybraných státech. In: Vybrané problémy trestního postihu ekonomické kriminality. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2006, č. 3, s. 7-31. ISBN 80-246-1297-6.

GŘIVNA, Tomáš. Zásada ne bis in idem v souvislosti s volným pohybem osob po teritoriu EU. In: TOMÁŠEK, Michal. (ed.). Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2006, č. 1, s. 45-64. ISBN 80-246-1231-3.

GŘIVNA, Tomáš. Trestní postih korupce v obchodních vztazích. In: NETT, Alexandr (ed.). Nové jevy v hospodářské kriminalitě. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 55-64. ISBN 80-210-3831-4.

 

Mezinárodní/cizojazyčné:

GŘIVNA, Tomáš. Czech Criminal Law. International Encyclopaedia of Laws. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 2020, 216 s. ISBN 978-90-654-4937-5.

GŘIVNA, Tomáš. Computer-related Crime. In: POLČÁK, Radim et al. Cyber law in the Czech Republic. 3. doplněné a upravené vydání. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International BV, 2020, s. 635-722. ISBN 978-80-411-2188-2. 

GŘIVNA, Tomáš. Criminal Offences in Insolvency Proceedings. In: BURDA, Eduard, MIHÁLIK, Stanislav (eds.). Legal Protection of Participants in Economic and Legal Relations with an Emphasis on Protection of Creditors under Criminal Law. Bratislava: Comenius University, Faculty of Law, 2019, s. 141-151. ISBN 978-80-7160-516-4. 

GŘIVNA, Tomáš. Comparative European study on restrictions of certain civil and political rights after conviction – Status quo in the Czech Republic. In: FITRAKIS, Eftichis (ed.). Invisible Punishments (European Dimension – Greek Perspective). 1. vydání. Athens: National Printing House, 2018, s. 178-195. ISBN 978-618-81035-3-5.

GŘIVNA, Tomáš. Trafficking in Human Beings and Sexual Exploitation of Women and Children. In: JELÍNEK, Jiří et al. Euro Crimes in the legal order of the Czech Republic and the Slovak Republic. 1. vydání. Budapešť: Wolters Kluwer, 2015, s. 34-54. ISBN 978-963-295-537-7.

GŘIVNA, Tomáš. Computer-related Crime. In: POLČÁK, Radim, GŘIVNA, Tomáš et al. Cyber law in the Czech Republic. 2. vydání. Alphen aan den Rijn: Wolters Kluwer Law & Business, 2015. ISBN 978-90-411-6076-8.

GŘIVNA, Tomáš. European Public Prosecutor. In: PÍTROVÁ, Lenka (ed.). Rule of Law and Mechanisms of its Protection: Czech Perspective. 1. vydání. Passau-Berlin-Prague: rw&w Science & New Media, 2015, s. 341-351. ISBN 978-3-9816855-4-1.

GŘIVNA, Tomáš. Computer-related Crime. In: POLČÁK, Radim, GŘIVNA, Tomáš et al. Cyber Law in the Czech republic. 1. vydání. Netherlands: Kluwer Law International BV, 2012. ISBN 978-90-411-2188-2.

GŘIVNA, Tomáš. Offences against the confidentiality, integrity, and availability of computer data in the new Czech Criminal Code. In: HERCZEG, Jiří, HILGENDORF, Eric, GŘIVNA, Tomáš. Internetkriminalität und die neuen Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-601-1.

TOMÁŠEK, Michal, CÍSAŘOVÁ, Dagmar, GŘIVNA, Tomáš, HERCZEG, Jiří, SOVOVÁ Olga. Europeanization of criminal law. In: TOMÁŠEK, Michal, CHROMÁ, Marta, ADAMOVÁ, Karolina et al. Czech law between europeanization and globalization. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1785-5.

GŘIVNA, Tomáš. The Fight against Corruption under European Law. In: TOMÁŠEK, Michal (ed.). European Law and National Criminal Legislation. Beroun: IFEC, 2007, s. 132-139. ISBN 80-85889-88-9.

GŘIVNA, Tomáš. The principle "ne bis in idem" in the European law. In: TOMÁŠEK, Michal (ed.). Menschenrechte im europäischen Strafrecht. 1. vydání. Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, s. 79-87. ISBN 80-858-8968-4.

GŘIVNA, Tomáš, DRÁPAL, Jakub. Attacks on the confidentiality, integrity and availability of data and computer systems in the criminal case law of the Czech Republic. Digital Investigation, 2019, roč. 28, č. 3. ISSN 1742-2876.

GŘIVNA, Tomáš, DRÁPAL, Jakub. Attacks on the confidentiality, integrity and availability of data and computer systems in the criminal case law of the Czech Republic. Digital Investigation, 2019, roč. 28, č. 3. ISSN 1742-2876.

ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHATA, Petr. Rechtsprechung tschechischer Gerichte zur Strafbarkeit juristischer Personen – Teil 2. WiRO. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2017, č. 10. 

ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHATA, Petr. Rechtsprechung tschechischer Gerichte zur Strafbarkeit juristischer Personen – Teil 1. WiRO. Wirtschaft und Recht in Osteuropa, 2017, č. 9, s. 257–267. 

GŘIVNA, Tomáš. Virtual Crimes. In: Masaryk university journal of law and technology. Brno: Masaryk University, 2008, s. 97-105. ISSN: 1802–5951.

GŘIVNA, Tomáš. Ugolovnoje nakazanije korupciji v Češskoj, Slovackoj respublikach i Rossijskoj federaciji. Vremja i pravo, Sankt-Peterburg, 2007, č. 9, s. 21-28.

 

Konference:

The principle "ne bis in idem" in the European law. Konference Česko-německý studentský vědecký seminář. Würzburg, 2006. 

Ne bis in idem. Konference Mezinárodní letní právní škola v Petrohradě. Petrohrad, 2006. 

Fight against Corruption under the European Law. Konference European Law and National Criminal Legislation. Ljubljana, 2007. 

Několik poznámek k základům trestní odpovědnosti v rekodifikaci trestního práva hmotného v České republice. Konference Milníky práva ve středoevropském prostoru. Slovensko, 2007. 

Jakým směrem se ubírá rekodifikace trestního práva procesního v České republice. Konference Milníky práva ve středoevropském prostoru 2008. Slovensko, 2008. 

The right to retain privileged communication between the attorney and his client. Konference pořádaná ECBA - The Attorney – Client Privilege in Criminal Matters and Protection of Client´s data. Praha, 2017.

 

Granty:

2021- dosud
Program IMPAKT 1,
projekt: Elektronické důkazy v trestním řízení
poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR,
pozice: další řešitel – garant výzkumného pilíře Elektronické důkazy

2020-2017
Finance a informační technologie jako hybatelé právní regulace v zemích Evropské unie a jejich trestněprávní aspekty.
Specifický vysokoškolský výzkum, SVV260360,
poskytovatel: Univerzita Karlova,
pozice: člen řešitelského týmu

2019-2016
Výzkum a vzdělávání v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti;
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2019- dosud
Grantová agentura univerzity Karlovy, GAUK č. 650119 Důkazní břemeno v trestním řízení - aktuální otázky
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: vedoucí projektu

2018- dosud
Kriminologie pro 21. století.
Institucionální plán (stř. 311)
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2018- dosud
Zodpovednosť členov orgánov obchodných spoločností medzi korporačným, insolvenčným a trestným právom, APVV-18-0337
poskytovatel: Agentúra na podporu výskumu a vývoja, Slovenská republika
pozice: člen řešitelského týmu Trnavskej univerzity v Trnave

2018- dosud
Grantová agentura univerzity Karlovy, GAUK č. 34218: Analýza efektivity nepodmíněného trestu odnětí svobody z hlediska recidivy
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: vedoucí projektu

2017- dosud
Program Progres
Q02 Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2017-2012
PRVOUK - Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
P06 Veřejné právo v kontextu europeizace a globalizace,
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2017-2012
PRVOUK - Programy rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově
P04 Institucionální a normativní proměny práva v evropském a globálním kontextu
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2016
Aktuální otázky civilního a trestního řízení se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu a trestního řádu ve světle principů demokratického a právního státu
Specifický vysokoškolský výzkum, SVV260247
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2015
Dokazování v trestním řízení
Specifický vysokoškolský výzkum, SVV260138
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2014
Organizovaný zločin – trestněprávní a kriminologické aspekty
Specifický vysokoškolský výzkum, SVV260008
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2013
Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu
Specifický vysokoškolský výzkum, SVV266409
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2012
Trestní odpovědnost právnických osob
Specifický vysokoškolský výzkum, SVV264404
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2011-2005
Kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska, perspektivy
poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
pozice: řešitel vědecko-výzkumného záměru

2011
Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva procesního
Specifický vysokoškolský výzkum SVV262409
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2010
Teoretické i praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného
Specifický vysokoškolský výzkum SVV260406
poskytovatel: Univerzita Karlova
pozice: člen řešitelského týmu

2010-2007
Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky
poskytovatel: Ministerstvo vnitra ČR
pozice: koordinátor

 

 

JUDr. Radek Šmerda, Ph.D.

Monografie a kapitoly v monografiích

ŠKODA, Jindřich, VAVERA, František a ŠMERDA, Radek. Zákon o policii s komentářem. 2. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013, ISBN 978-80-7380-447-3.

 

Komentáře

DRAŠTÍK, Antonín. Trestní zákoník: komentář. II. díl. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-80-7478-790-4 (§ 369 až § 399).

 

Učebnice a učební texty

ŠMERDA, Radek. Trestné činy proti branné povinnosti. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-358-7.
ŠMERDA, Radek. Trestné činy vojenské. In: ŠÁMAL, Pavel a kol. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-358-7.

ŠMERDA, Radek. Trestné činy obecně nebezpečné. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009, ISBN 978-80-87212-24-0.

ŠMERDA, Radek. Trestné činy proti životnímu prostředí. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní právo hmotné: obecná část, zvláštní část. Praha: Leges, 2009. Student. ISBN 978-80-87212-24-0.

 

Odborné články:

ŠMERDA, Radek. Trestněprávní úprava drogové problematiky. Praha: Národní protidrogová centrála, r. 2007, č. 5. 

ŠMERDA, Radek. Legitimita trestněprávní úpravy drogové problematiky. In: Trestní právo, r. 2001, č. 10, ISSN 1211-2860.

ŠMERDA Radek, GŘIVNA Tomáš. Odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti na Internetu – současnost a perspektiva.

 

 

Mgr. Michal Sýkora, Ph.D.

Monografie a kapitoly v monografiích

SÝKORA, Michal, HURYCHOVÁ, Klára. Compliance programy (nejen) v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-7552-667-0.

SÝKORA, Michal. Působnost zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice – bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, ISBN 978-80-87576-58-8.

 

Komentáře

NOVOTNÝ, František a kol. Trestní zákoník 2010. Komentář. Praha: EUROUNION Praha, 2010, ISBN 978-80-7317-084-4 (§ 28 až 32, společně s prof. JUDr. Dagmarou Císařovou, DrSc.).

GŘIVNA, Tomáš., ŠÁMAL, Pavel, VÁLKOVÁ, Helena a kol. Zákon o obětech trestných činů. Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, ISBN 978-80-7400-513-8 (asistent vedoucího kolektivu a autor věcného rejstříku).

 

Učebnice a učební texty

GŘIVNA, Tomáš. a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-597-0.

 

Odborné články:

SÝKORA, Michal. Sport a právo. In: Trestní právo, r. 2009, č. 2, s. 24, ISSN 1211-2860.

SÝKORA, Michal. Současnost a budoucnost institutu presumpce neviny v českém právním řádu. In: Trestní právo, r. 2009, č. 6, s. 22, ISSN 1211-2860.

SÝKORA, Michal. Časová působnost a problém tzv. „zanikajících“ trestných činů. In: Trestní právo, r. 2011, č. 4. s. 4, a č. 5, s. 4, ISSN 1211-2860.

SÝKORA, Michal. Trestní postih cyberstalkingu. In: Acta Universitatis Carolinae č. 4/2012 – Kybernetická kriminalita, s. 95, ISSN 0323-0619.

SÝKORA, Michal. Množství větší než malé. In: Právní prostor (online). Publikováno dne 29. dubna 2014.

Dostupné z: https://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/mnozstvi-vetsi-nez-male

SÝKORA, Michal. Organizovaná (zločinecká) skupina. In: Právní prostor (online). Publikováno dne 20. května 2014.

Dostupné z: http://www.pravniprostor.cz/clanky/trestni-pravo/organizovana-zlocinecka-skupina

 

Konference:

Vystoupil na on-line konferenci společnosti epravo.cz, pořádané ve spolupráci s Bříza & Trubač, advokátní kancelář. V příspěvku se věnoval vyvinění právnických osob z trestní odpovědnosti, a to zejména s ohledem na novou verzi metodiky Nejvyššího státního zastupitelství k aplikaci § 8 odst. 5 zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim.

 

Granty:

Vědecky se podílel na grantu „Komparativní analýza pravidel Compliance ve vybraných zahraničních právních řádech (USA, Austrálie, Velká Británie, Francie, Německo, Rakousko, Švýcarsko) a v České republice“ (společně s JUDr. Klárou Hurychovou, Ph.D.) Grantové agentury Univerzity Karlovy.

 

 

JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D.

Monografie a kapitoly v monografiích

PROUZA, Daniel. Daňová kriminalita. Stráž pod Ralskem: Justiční akademie, 2005, ISBN 80-239-6622-7.

PROUZA, Daniel. Zásada ne bis in idem v českém trestním procesu. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2006, ISBN 80-86708-27-6. 

PROUZA, Daniel. Trestní zákoník. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2010, ISBN 978-80-7400-187-1.

 

Učebnice a učební texty

PROUZA, Daniel, Zajíčková, Eva. Základy práva Evropské unie. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007, ISBN 978-80-86708-45-4 (kapitola 1, s. 9 - 46). 

PROUZA, Daniel, Zajíčková, Eva. Dokumenty ke studiu práva EU. 1. díl. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007, ISBN 978-80-86708-46-1. 

PROUZA, Daniel, Zajíčková, Eva. Dokumenty ke studiu práva EU. 2. díl. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007, ISBN 978-80-86708-60-7. 

PROUZA, Daniel a kol. Trestní právo hmotné a procesní. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007, ISBN 978-80-86708 (kapitola 2.3, s. 71 - 88, kapitola 4, s. 118 – 158, kapitola 13, s. 395 – 408, kapitola 14, s. 409 - 413). 

BLÁHA, Milan, PROUZA, Daniel. Krizové projekty. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2007, ISBN 978-80-86708-44-7 (kapitola 3.4.1, s. 19 - 28).

PROUZA, Daniel, Pražmová, Věra. Vybrané problémy sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty. In Kahoun, Vilém. Vybrané kapitoly k sociální práci – sociální práce II.  Praha/Kroměříž: Triton, 2007, s. 190-236, ISBN 978-80-7387-0.

PROUZA, Daniel. Organizace justičního systému. České Budějovice: Vysoká škola evropských a regionálních studií, 2008, ISBN 978-80-86708-25-6.

PROUZA, Daniel. Sociální práce pro pracovníky ve vězeňství a policisty. In Mojžíšová, Adéla. Kapitoly sociální práce v praxi. České Budějovice: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, 2008, s. 11 – 44, ISBN 978-80-7394-074-4.

FRYŠTÁK, Marek a kol. Trestní právo hmotné: Obecná část. Ostrava: KEY Publishing, 2008, ISBN 978-80-87071-70-0 (kapitola 3, s. 21 - 28, kapitola 14, s. 143 - 166). 

FRYŠTÁK, Marek a kol. Trestní právo hmotné: Zvláštní část. Ostrava: KEY Publishing, 2008, ISBN 978-80-87071-71-7 (kapitola 7, s. 64 - 73, kapitola 8, s. 74 - 82, kapitola 9, s. 83 - 99). 

FRYŠTÁK, Marek a kol. Trestní právo procesní. Ostrava: KEY Publishing, 2008, ISBN 978-80-87071-72-4 (kapitola 12, s. 185 - 205, kapitola 13, s. 206 - 211, kapitola 14, s. 212 – 223, kapitola 15, s. 224 - 229). 

KUCHTA, Josef a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, ISBN 978-80-7400-047-8 (kapitola 6, s. 229 - 341, kapitola 13, s. 553 - 585). 

 

Odborné články:

PROUZA, Daniel. Formy pachatelství a trestné součinnosti. In: Právní rádce, r. 1999, č. 4, s. 9-12, ISSN 1210-4817.

PROUZA, Daniel. Ve prospěch zločinného spolčení. In: Právní rádce, r. 1999, č. 5, s. 18, ISSN 1210-4817.

PROUZA, Daniel. Mezinárodní smlouvy - pomoc, či přítěž? In: Právní rádce, r. 2000, č. 11, s. 34-45, ISSN 1210-4817.

PROUZA, Daniel. K počátkům přípravného řízení u drogových trestných činů. In: Trestněprávní revue, r. 2006, č. 4, s. 109-114, ISSN 1213-5313.

PROUZA, Daniel. Zásada ne bis in idem v českém trestním procesu ve světle Zelené knihy o konfliktech jurisdikce a zásadě ne bis in idem v trestním řízení.  In: Trestněprávní revue, r. 2006, č. 6, s. 163-170, ISSN 1213-5313.

PROUZA, Daniel, PACHMANN, Aleš. Korupční provokace. In: Ekonom, r. 2006, č. 24, s. 44-45, ISSN 1210-0714.

PROUZA, Daniel. Směřuje evropeizace práva k jeho globalizaci? In: Auspicia, r. 2006, č. 1, s. 21-26, ISSN 1214-4967.

PROUZA, Daniel. Trestný čin neodvedení daně, pojistného na sociální zabezpečení, na zdravotní pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti podle § 147 trestního zákona – poznámky z aplikační praxe. In: Trestní právo, r. 2006, č. 7-8, s. 51-61, ISSN 1213-2860.

PROUZA, Daniel. Zločin a trest v podnikání. In: Ekonom, r. 2006, č. 34, s. 34-35, ISSN 1210-0714. 

PROUZA, Daniel. Zpronevěra a obchodní právo. In. Ekonom, r. 2006, č. 36, s. 40-42, ISSN 1210-0714. 

PROUZA, Daniel. Otazníky kolem trestného činu zkrácení daně. In: Právní rádce, r. 2006, č. 8, s. 45-55, ISSN 1210-4817.

PROUZA, Daniel. Zločiny v rozvaze. In: Ekonom, r. 2006, č. 40, s. 44-46, ISSN 1210-0714. 

PROUZA, Daniel. Drogová kriminalita v českém trestním právu. In: Auspicia, r. 2006, č. 2, s. 87-90, ISSN 1214-4967.

PROUZA, Daniel. Nemařte činnost správce. In: Ekonom, r. 2007, č. 9, s. 62-64, ISSN 1210-0714. 

PROUZA, Daniel. Dítě – oběť a zbraň v rukou rodičů. In: Auspicia, r. 2007, č. 1, s. 107-113, ISSN 1214-4967.

PROUZA, Daniel. Trest za zneužívání informací. In: Ekonom, r. 2007, č. 27, s. 54-56, ISSN 1210-0714. 

PROUZA, Daniel. Vyloučení soudce z vykonávání úkonů trestního řízení jako důležitý důvod pro odnětí a přikázání věci. In: Soudce, r. 2007, č. 7-8, s. 6-12, ISSN 1211-5347. 

PROUZA, Daniel. Hranice mezi týráním dítěte a zanedbáním jeho výživy. In: Justičná revue, r. 2007, č. 6-7, s. 822-828, ISSN 1335-6461. 

PROUZA, Daniel, SMEJKAL, Petr. Několik poznámek k personálnímu obsazení soudu v trestních věcech podle § 17 trestního řádu. In: Bulletin advokacie, r. 2007, č. 9, s. 31-34, ISSN 1210-6348. 

PROUZA, Daniel, HÁJEK, Michal. Laický prvek při soudním rozhodování v trestních věcech aneb přísedící ano či ne? In: Trestněprávní revue, r. 2010, č. 7, s. 201-208, ISSN 1213-5313. 

PROUZA, Daniel. (Trestně?) právní postih nezaplacení televizních a rozhlasových poplatků. In: Trestněprávní revue, r. 2020, č. 3, s. 140-148, ISSN 1213-5313. 

 

 

doc. JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D.

Monografie a kapitoly v monografiích

BOHUSLAV, Lukáš. Peněžitá pomoc obětem trestných činů – komparativní analýza. In: JELÍNEK, Jiří, GŘIVNA, Tomáš. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. 1. vydání. Praha: Leges, 2012, s. 148-159, ISBN 978-80-87576-39-7.

BOHUSLAV, Lukáš. Kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob stran trestných činů proti životnímu prostředí. In: DAMOHORSKÝ, Milan, STEJSKAL, Vojtěch. Ochrana světového kulturního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu. 1. vydání. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí v nakl. Eva Rozkotová, 2012, s. 193-199, ISBN 978-80-87488-10-2. 

BOHUSLAV, Lukáš. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In: JELÍNEK, Jiří a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, s. 145-159, ISBN 978-80-87576-58-8. 

BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014, 206 s., ISBN 978-80-7380-473-2.

BOHUSLAV, Lukáš. Relace právních předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv na základní instituty trestní odpovědnosti právnických osob. In: Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. 1. vydání. Praha: Leges s.r.o., 2015, s. 275-284, ISBN 978-80-7502-080-2. 

BOHUSLAV, Lukáš. Trestné činy v dopravě. In: VETEŠNÍK, Pavel, JEMELKA, Luboš, POTĚŠIL, Lukáš a kol. Dopravní právo. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2016, s. 627-702, ISBN 978-80-7400-409-4.

BOHUSLAV, Lukáš. K otázce přenesení důkazního břemene ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob. In: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní – minulost a budoucnost. 1. vydání. Praha: Leges, 2016, s. 95-105, ISBN 978-80-7502-185-4. 

MACKOVÁ, Alena, JELÍNEK, Jiří, BOHUSLAV, Lukáš a kol. Aktuální otázky civilního a trestního řízení: se zaměřením na rekodifikaci občanského soudního řádu ve světle principů demokratického a právního státu. 1. vydání. Praha: Všehrd, spolek českých právníků, 2016, 215 s., ISBN 978-80-85305-51-7.

BOHUSLAV, Lukáš. Východiska Compliance programu se zaměřením na zahraniční praxi. In: JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 2017, s. 72-80, ISBN 978-80-7502-205-9. 

BOHUSLAV, Lukáš. Zhodnocení slovenského zákona o trestní odpovědnosti právnických osob ve světle poznatků plynoucích z české úpravy. In: POMAHAČ, Richard. Veřejné a soukromé právo (správní a trestní aspekty). 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta, v nakladatelství Eva Rozkotová, 2017, s. 137-144, ISBN 978-80-87975-64-0.

BOHUSLAV, Lukáš. K zákonnosti zajišťování daktyloskopických otisků a genetického materiálu v trestním řízení. In: JELÍNEK, Jiří. Dokazování v trestním řízení v kontextu práva na spravedlivý proces. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 2018, s. 358-365, ISBN 978-80-7502-287-5. 

BOHUSLAV, Lukáš. Ohrožení pod vlivem návykové látky podle § 274 tr. zák. aneb zhodnocení (ne)dostatečností současné právní úpravy. In: JELÍNEK, Jiří. Deset let od přijetího českého trestního zákoníku. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, 2019, s. 402-408, ISBN 978-80-7502-354-4. 

BOHUSLAV, Lukáš. Zásada nemo tenetur ve vztahu k trestnímu řízení proti právnickým osobám. In: JELÍNEK, Jiří, GALOVCOVÁ, Ingrid, TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana a kol. Ústavněprávní limity trestního práva: k odkazu Jiřího Herczega. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2019, s. 175 – 184,  ISBN 978-80-7502-349-0.

BOHUSLAV, Lukáš. Trestněprávní Compliance program v roce 2019. In: EICHLEROVÁ, Kateřina. Rekodifikace obchodního práva – pět let poté: Svazek II Pocta Ireně Pelikánové. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019, s. 327-333, ISBN 978-80-7598-426-5. 

BOHUSLAV, Lukáš. ISO 19600:2014 - Compliance management systém. In: TLAPÁK NAVRÁTILOVÁ, Jana, GALOVCOVÁ, Ingrid. Pocta Jiřímu Jelínkovi. 1. vydání. Praha: Leges, 2020, s. 31-35, ISBN 978-80-7502-464-0. 

BOHUSLAV, Lukáš. Zásada zákazu nucení k sebeobviňování ve světle nových technologií a související procesněprávní aspekty. In: JELÍNEK, Jiří. Ochrana základních práv a svobod v trestním řízení. 1. vydání. Praha: Nakladatelství Leges, s. r. o., 2020, s. 396-402, ISBN 978-80-7502-444-2. 

BOHUSLAV, Lukáš. Sankcionování právnických osob de lege ferenda. In: GŘIVNA, Tomáš, ŠIMÁNOVÁ, Hana, BOHUSLAV, Lukáš a kol. Trestní právo s lidskou tváří: V upomínku na Marii Vanduchovou. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2021, 419 s., ISBN 978-80-7598-879-9. 

 

Komentáře

DRAŠTÍK, Antonín, FENYK, Jaroslav. Trestní řád. Komentář. 1. díl (§ 1 - 179h). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 446-450, ISBN 978-80-7552-600-7 (§ 52 až 54).

DRAŠTÍK, Antonín, FENYK, Jaroslav. Trestní řád. Komentář. 1. díl (§ 1 - 179h). 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2017, s. 476-497, ISBN 978-80-7552-600-7 (§ 59 až 66).

BURDA, Eduard, KORDÍK, Marek, KURILOVSKÁ, Lucia, STRÉMY, Tomáš. Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb. Komentár. 1. vydání. Bratislava: Nakladatelstvo C. H. Beck, 2018, s. 255-260, ISBN 978-80-89603-64-0 (§ 20 Trest zverejnenia odsudzujúceho rozsudku společně s doc. JUDr. Tomášem Gřivnou, Ph.D.).

 

Učebnice a učební texty

BOHUSLAV, Lukáš, GŘIVNA, Tomáš, VOKOUN, Rudolf a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2. vydání. Praha: Leges, 2013, 87 s., ISBN 978-80-87576-60-1.

BOHUSLAV, Lukáš, GŘIVNA, Tomáš. Mravnostní kriminalita. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 246-261, ISBN 978-80-7478-614-3.

BOHUSLAV, Lukáš. Kriminalita páchaná právnickými osobami. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 4. aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 483-493, ISBN 978-80-7478-614-3.

BOHUSLAV, Lukáš, ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob. In: Trestní právo hmotné. 7. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 469-532, ISBN 978-80-7478-616-7.

BOHUSLAV, Lukáš, GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: Trestní právo hmotné. 7. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014, s. 612-627, ISBN 978-80-7478-616-7. 

BOHUSLAV, Lukáš, GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: ŠÁMAL, Pavel. Trestní právo hmotné. 8. vydání. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016, s. 618-633, ISBN 978-80-7552-358-7.

BOHUSLAV, Lukáš, ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob. In: Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, s. 470-538, ISBN 978-80-7552-358-7.

GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, HERCZEG, Jiří a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 4. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016, 359 s., ISBN 978-80-7552-085-2.

GŘIVNA, Tomáš, VOKOUN, Rudolf, BOHUSLAV, Lukáš. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3. vydání. Praha: Leges, 2017, 88 s., ISBN 978-80-7502-237-0. 

BOHUSLAV, Lukáš, GŘIVNA, Tomáš. Mravnostní kriminalita. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 298-314, ISBN 978-80-7598-554-5.

BOHUSLAV, Lukáš. Kriminalita páchaná právnickými osobami. In: GŘIVNA, Tomáš, SCHEINOST, Miroslav, ZOUBKOVÁ, Ivana. Kriminologie. 5. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2019, s. 535-546, ISBN 978-80-7598-554-5.

GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, a kol. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 4. vydání. Praha: Leges, 2021, 128 s., ISBN 978-80-7502-541-8.

ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, 1204 s., ISBN 978-80-7598-764-8.

BOHUSLAV, Lukáš, Subjektivní stránka trestného činu. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 203-243, ISBN 978-80-7598-764-8.

BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto. Trestněprávní sankce. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 328-340, ISBN 978-80-7598-764-8.

BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie. Druhy trestů. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 341-415, ISBN 978-80-7598-764-8.

BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie. Ukládání trestů. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 416-447, ISBN 978-80-7598-764-8.

BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, VANDUCHOVÁ, Marie. Zánik výkonu trestu a zahlazení odsouzení. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 448-456, ISBN 978-80-7598-764-8.

BOHUSLAV, Lukáš, VANDUCHOVÁ, Marie. Ochranná opatření. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 457-479, ISBN 978-80-7598-764-8.

BOHUSLAV, Lukáš, ŠÁMAL, Pavel. Trestní odpovědnost právnických osob. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 519-596, ISBN 978-80-7598-764-8.

BOHUSLAV, Lukáš, GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 707-723, ISBN 978-80-7598-764-8.

BOHUSLAV, Lukáš, KRUPIČKA, Jiří. Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy. In: ŠÁMAL, Pavel, GŘIVNA, Tomáš, BOHUSLAV, Lukáš, NOVOTNÝ, Oto, HERCZEG, Jiří, VANDUCHOVÁ, M. a kol. Trestní právo hmotné. 9. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2022, s. 1087-1118, ISBN 978-80-7598-764-8.

Odborné články:

BOHUSLAV, Lukáš. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. In: Kriminalistika, r. 2011, 44 (3), s. 161-169, ISSN 1210-9150. 

BOHUSLAV, Lukáš, PELC, Vladimír. Trestný čin porušení autorského práva. In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, r. 2012, 58 (4), s. 23-37, ISSN 0323-0619.

BOHUSLAV, Lukáš. Aplikace zákona o trestní odpovědnosti firem se rozjíždí. In: Právní rádce, r. 2013, 21 (10), s. 8-11, ISSN 1210-4817. 

BOHUSLAV, Lukáš. Konference „Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu". In: Právník, r. 2013, 152 (4), s. 419-421, ISSN 0231-6625. 

BOHUSLAV, Lukáš. Jaké zkušenosti mají s trestní odpovědností právnických osob některé státy EU? In: Právní rádce, r. 2013, 21 (5), s. 60-63, ISSN 1210-4817. 

BOHUSLAV, Lukáš. Kdy lze trestný čin přičítat právnické osobě? In: Právní rádce, r. 2013, 21 (2), s. 38-41, ISSN 1210-4817. 

BOHUSLAV, Lukáš. Jak nastavit compliance programy? In: Právní rádce, r. 2014, 22 (6), s. 20-23, ISSN 1210-4817. 

BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob v současné praxi. In: Statutární zástupce firmy, r. 2014, 3 (4), s. 15-19, ISSN 1805-2118.

BOHUSLAV, Lukáš. Rádi si hrají. In: Soudce, r. 2014, 16 (5), s. 33-33, ISSN 1211-5347.

BOHUSLAV, Lukáš. A komu tím prospějete? In: Rodinné listy, r. 2016, 5 (7-8), s. 40-40, ISSN 1805-0824. 

BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost školy jako právnické osoby. In: Rodinné listy, r. 2016, 5 (11), s. 14-15, ISSN 1805-0824.

 

Příspěvky ve sbornících:

BOHUSLAV, Lukáš. K sankcionování trestní odpovědnosti právnických osob. In: ŠTURMA, Pavel. 1. celostátní studentská vědecká konference SVOČ v oboru právo a právní věda. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova, Právnická fakulta v nakl. Eva Rozkotová, 2011, s. 61-82, ISBN 978-80-87146-50-7. 

BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob se zaměřením na sankce v trestním právu ve střední Evropě. In: KNOLL, Vilém. Naděje právní vědy: Býkov 2010: sborník z mezinárodního setkání mladých vědeckých pracovníků konaného ve dnech 23.-24.4.2010 na Zámeckém statku Býkov. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011, s. 489-498, ISBN 978-80-7380-323-0. 

BOHUSLAV, Lukáš. K novému českému návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim z roku 2011. In: Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok – analýza poznatkov z teórie a praxe: Zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 9.februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. 1. vydání. Bratislava: EuroKódex, 2011, s. 287-292, ISBN 978-80-89447-57-2. 

BOHUSLAV, Lukáš. Legislativní vývoj úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v české republice včetně nového návrhu zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2011. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2011, s. 399-402, ISBN 978-80-7160-318-4. 

BOHUSLAV, Lukáš. Rozsah kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob. In: Akademické akcenty. 1. vydání. Bratislava: Paneurópska vysoká škola práva, 2011, s. 113-120, ISBN 978-80-89447-39-8. 

BOHUSLAV, Lukáš. Korupce a trestní odpovědnost právnických osob. In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011 Korupce – trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2012, s. 6-14, ISBN 978-80-210-5916-0. 

BOHUSLAV, Lukáš. K vybraným aspektům zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2012. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2012, s. 549-557, ISBN 978-80-7160-317-7. 

BOHUSLAV, Lukáš. K návrhu zákona o regulaci prostituce. In: Akademické akcenty 2012. 1. vydání. Bratislava: EIUROKÓDEX, s.r.o., 2013, s. 303-308, ISBN 978-80-8155-018-8.

BOHUSLAV, Lukáš. Předcházení trestné činnosti ze strany právnických osob. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 917-922, ISBN 978-80-7160-365-8. 

BOHUSLAV, Lukáš. Kriminogenní faktory páchání trestné činnosti ze strany právnických osob. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2013. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, s. 748-751, ISBN 978-80-7160-368-9. 

BOHUSLAV, Lukáš. Úvahy nad základními stavebními kameny (a jejich nedostatky) českého zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In: ŠTURMA, Pavel. VI. Konference studentské vědecké odborné činnosti: sekce doktorandských prací. 1. vydání. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, v nakl. Eva Rozkotová, 2013, s. 7-22, ISBN 978-80-87146-84-2. 

BOHUSLAV, Lukáš. Nedostatky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2014. 1. vydání. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014, s. 574-578, ISBN 978-80-7160-371-9. 

BOHUSLAV, Lukáš. Současnost a perspektiva trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. In: Trestná politika štátu – história, súčasnosť a perspektívy: Zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 4. - 5.11.2015 organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Košice: Univerzita Josefa Pavla Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2015, s. 199-204, ISBN 978-80-8152-390-8. 

BOHUSLAV, Lukáš. Exkulpace, liberace, zproštění? Ultima ratio a koncepce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. In: LORKO, Jakub, BELEŠ, Andrej. Criminal Law as Ultima Ratio – Substantive and Procedural Aspects = Trestné právo ako ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty: Collection of papers from 1th section the international academic conference Bratislava Legal Forum 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, Právnická fakulta, 2016, s. 16-21, ISBN 978-80-7160-436-5. 

BOHUSLAV, Lukáš. Několik poznámek k právnické osobě jako poškozené trestným činem. In: Poškodený trestným činom a obete trestných činov, možnosti posilňovania ich procesných oprávnení. 1. vydání. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2018, s. 201-207, ISBN 978-80-8152-680-0. 

BOHUSLAV, Lukáš. K některým aspektům práva na spravedlivý proces právnické osoby v trestním řízení v kontextu evropského práva. In: Perspektívy vývoja európského trestného práva. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šadárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2018, s. 171-177, ISBN 978-80-8152-613-8. 

BOHUSLAV, Lukáš. Nejvyšší soudy vybraných zemí Evropské unie – základní komparace. In: GŘIVNA, Tomáš. Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozeninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyšším soudě ČR. 1. vydání. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2018, s. 3-10, ISBN 978-80-7400-709-5.

BOHUSLAV, Lukáš. Vnitřní předpisy z oblasti pracovního práva jakožto nástroje prevence trestné činnosti. In: KOLDINSKÁ, Kristina. Pocta Věře Štangové. 1. vydání. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2018, s. 254-259, ISBN 978-80-7380-735-1.

Mezinárodní / cizojazyčné

BOHUSLAV, Lukáš. On selected aspects of Criminal Liability of Legal Entities in the legal systems of various European countries. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 2011, 2011 (1), 16-21, ISSN 1804-7890. 

BOHUSLAV, Lukáš. Zum Andenken an Petr Flášar. In: DAMOHORSKÝ, Milan, STEJSKAL, Vojtěch, KERSCHNER, Ferdinand, WAGNER, Erika. Recht der Naturressourcen in der Tschechischen Republik und Österreich.Sammelband des Internationalen Studierendenseminars im Nationalpark Gesäuse. 1. vyd. Praha: Charles University in Prague, Faculty of Law in Vodnář Publisher House - Ing. Vladimír Kvasnička, 2012, s. 7-8, ISBN 978-80-87975-00-8. 

BARILIK, Igor Nikolaj, BOHUSLAV, Lukáš. A report from the conference on the injured party and victim of crime from the criminal law and criminological perspectives. The Lawyer Quarterly, 2013, 3 (2), 173-174, ISSN 1805-8396. 

BOHUSLAV, Lukáš, ŠLECHTA, Petr. The Issue of Dangerous Consignments and Terrorism in the Field of Provision of Postal Services. In: DESET, Miloš. Informacie dôležité pre trestné konanie. 1. vydání. Praha: Leges, 2017, s. 165-176, ISBN 978-80-7502-260-8.

BOHUSLAV, Lukáš. Načelo isključenja prinude na optuživanje samog sebe u češkom krivičnom pravu u svetlu novih tehnologija i procesno pravni aspekti u vezi sa tim. In: Pravni informator, r. 2021, 7-8, s. 51-55, ISSN 1450-7137.

 

doc. JUDr. Daniel Patěk , Ph.D.

Monografie a kapitoly v monografiích

PATĚK, Daniel. Právo proti nekalé soutěži. Praha: Wolters Kluwer, 2020, ISBN 978-80-7552-880-3.

PATĚK, Daniel. Nad možností ovládání advokátních obchodních společností neprávníky. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté: Svazek 1 Pocta Stanislavě Černé. Praha: Wolters Kluwer, 2019, ISBN 978-80-7598-426-5.

PATĚK, Daniel. Nástroje vymáhání soutěžního práva. In: DVOŘÁK, Jan. Soukromé právo 21. století. Praha: Wolters Kluwer, 2017, ISBN 978-80-7552-595-6.

 

Učebnice a učební texty

PATĚK, Daniel. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2018, ISBN 978-80-7552-962-6.

PATĚK, Daniel. Obchodní právo. Podnikatel, podnikání, závazky s účastí podnikatele. Praha: Wolters Kluwer, 2016, ISBN 978-80-7552-333-4.

PATĚK, Daniel. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-80-7478-945-8.

PATĚK, Daniel. Právo obchodních korporací. Praha: Wolters Kluwer, 2015, ISBN 978-80-7478-735-5.

PATĚK, Daniel. Sbírka příkladů z obchodního práva. Praha: Wolters Kluwer, 2014, ISBN 978-80-7478-501-6.

 

Odborné články:

PATĚK, Daniel. Nad možností ovládání advokátních obchodních společností neprávníky. In: Obchodní právo, r. 2020, ISSN 1210-8278.

PATĚK, Daniel. O (ne)převoditelnosti podílu komplementáře. In: Obchodněprávní revue, r. 2018, s. 13-21, ISSN 1803-6554.

PATĚK, Daniel. Paušalizovaná náhrada škody a smluvní pokuta. In: Právní rozhledy, r. 2017, s. 725-733, ISSN 1210-6410.

 

Příspěvky ve sbornících:

PATĚK, Daniel. Obiter dictum: několik poznámek. Praha: Všehrd, 2018, s. 258-267, ISBN 978-80-85305-53-1.

 

 

JUDr. Ing. Aleš Borkovec, Ph.D.

Monografie a kapitoly v monografiích

BORKOVEC, Aleš. Akciová společnost a rozptýlené vlastnictví. 1. vydání. Praha: Leges, 2013, ISBN 978-80-7502-019-2.

 

 

crossmenu