AKGS

Lidé

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Společník, advokát, vysokoškolský učitel

Evidenční číslo: 11 772
E-mail: tomas.grivna@akgs.cz
Jazyky: angličtina, ruština, polština (pasivně)
ID datové schránky: bt2vvqq

LinkedIn
Publikační činnost

V roce 1997 absolvoval Policejní akademii ČR a v roce 2002 absolvoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde postupně získal tituly iuris doctoris (JUDr., 2003) a philosophia doctor (Ph.D., 2005) pro obory ústavní právo, trestní právo, kriminologie a kriminalistika. V roce 2010 se na téže fakultě habilitoval a byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Na PF UK působí nadále jako vysokoškolský učitel. V letech 2010 – 2014 byl také proděkanem Fakulty práva Paneurópské vysoké školy (Bratislava, Slovenská republika).

Ústředními tématy jeho vědecké práce jsou vedle problematiky trestní odpovědnosti právnických osob a postavení poškozeného a oběti též oblasti jako kybernetická kriminalita či europeizace trestního práva. Za své dílo Soukromá žaloba v trestním řízení obdržel v roce 2005 Bolzanovu cenu. Je autorem či spoluautorem několika monografií, učebnic a učebních pomůcek a mnoha desítek odborných článků a příspěvků. Autorsky se podílí rovněž na komentářích k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob (C. H. Beck, 2012), trestnímu řádu (C. H. Beck, poslední vydání v roce 2013), trestnímu zákoníku (C. H. Beck, poslední vydání v roce 2012).

Již během svých studií působil v právní praxi. Praktické zkušenosti získal nejen v advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce nejprve jako asistent a později jako koncipient, ale též v justici jako justiční čekatel. Po úspěšném složení advokátních zkoušek se stal nejprve samostatným advokátem, později společníkem Gřivna, Holub, Patěk – advokátní kancelář, v. o. s. Nyní je společníkem advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda s. r. o., kde se věnuje výlučně trestnímu právu. Má za sebou úspěšnou obhajobu stovek fyzických osob, ale též právnických osob a rovněž stovky případů, v nichž vystupoval jako zmocněnec poškozeného. V rámci své mnohaleté praxe tak načerpal zkušenosti, které jsou nenahraditelné.

Vedle teorie a praxe se podílí též na legislativní činnosti. Je předsedou komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Ministrem spravedlnosti byl jmenován předsedou pracovní skupiny pro přípravu zákona o obětech trestných činů a následně se stal hlavním autorem zákona (zákon č. 45/2013), je také členem komise pro přípravu nového trestního řádu.

Rovněž se pravidelně podílí na vědecko-výzkumných záměrech Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ať už jako hlavní řešitel či jako člen řešitelského týmu. Jako příklad lze uvést již ukončený projekt Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky (poskytovatelem bylo Ministerstvo vnitra České republiky), kde byl koordinátorem dílčího úkolu za Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, současný program Progres, kde participuje na projektu Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání či nejnovější vědecko-výzkumný záměr Výzkum a vzdělávání v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti. Pravidelně se účastní také Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) na PF UK.

Jako oponent projektů je využíván Grantovou agenturou Univerzity Karlovy a Grantovou agenturou Akademie věd ČR. Je členem edičních rad několika časopisů a nakladatelství. Kupříkladu lze zmínit redakční radu časopisu Trestní právo či Jurisprudence.

Je členem Sekce pro trestní právo ČAK, členem zkušební komise pro advokátní zkoušky a zkoušky způsobilosti ČAK a členem Výboru zákonné advokátní mlčenlivosti ČAK.

Specializuje se na trestní právo včetně trestní odpovědnosti právnických osob a tvorby compliance programů.

Je také viceprezidentem Unie obhájců.

crossmenu