Významná část členů naší kanceláře se zároveň věnuje akademické činnosti na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké škole ekonomické v Praze, ale i jiných vysokých školách včetně rozsáhlé publikační činnosti. Naše advokátní kancelář tak představuje unikátní prolnutí praktického i akademického přístupu k trestnímu právu na úrovni, která je v České republice jedinečná.

Výběr z publikační činnosti členů naší kanceláře

I. SEZNAM PUBLIKACÍ

a) vědecké monografie

Gřivna, T. Soukromá žaloba v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 121 s. ISBN 80-246-1107-4 (za tuto práci získal autor Bolzanovu cenu v roce 2005).

Gřivna, T. (autor kapitoly) Zásada 'ne bis in idem'. Korupce. Europeizace procesního postavení oběti a poškozeného. In: Tomášek, M. et al. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2008, s. 158-181; 310-327; 354-376. ISBN: 97880-7201-737-9.

Gřivna, T. (autor kapitoly) Zákon o obětech trestných činů. In: Jelínek, J., Gřivna, T. a kol. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012, s. 22 – 30. ISBN 978-80-87576-39-7.

b) původní práce a práce v recenzovaných sbornících

Gřivna, T. Náhrada nákladů obhajoby v případě nezákonného rozhodnutí soudu. Bulletin advokacie 2002, č. 11-12, s. 78-87. ISNN 1210-6348.

Gřivna, T. Několik poznámek k zásadě oportunity v návrhu věcného záměru nového trestního řádu. Trestní právo, 2004, roč. 9, č. 12, s. 3-6. ISSN 1211-2860.

Gřivna, T, Sekvard, O. Nový pohled Nejvyššího soudu na zásadu ne bis in idem? Právní fórum, 2005, roč. 2, č. 3, s. 98-103. ISSN 1214-7966.

Gřivna, T. Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin problematiky). Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 12, s. 317-322. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 7, s. 169-173. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T., Gřivnová, P. Určení výše odměny advokáta jako zmocněnce poškozeného v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2005, č. 11-12, s. 46-48. ISSN 1210-6348.

Gřivna, T. Trestní postih korupce v obchodních vztazích. In: Nett, Alexandr (ed.). Nové jevy v hospodářské kriminalitě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 55-64. ISBN 80-210-3831-4.

Gřivna, T. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 3, s. 65-69. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T. K otázce účinku zákazu reformationis in peius na právní kvalifikaci skutku a k označení subsidiární privilegovaná skutková podstata. Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 1, s. 60-63. ISSN 1212-9909.

Gřivna, T. Zásada "ne bis in idem" v evropském právu. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 5, s. 133-137. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T. Srovnání trestního postihu korupce ve vybraných státech. In: Vybrané problémy trestního postihu ekonomické kriminality. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2006, č. 3, s. 7-31. ISBN 80-246-1297-6.

Gřivna, T. Zásada ne bis in idem v souvislosti s volným pohybem osob po teritoriu EU. In: Tomášek, M. (ed.). Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2006, č. 1, s. 45-64. . ISBN 80-246-1231-3.

Gřivna, T. Boj proti korupci prostředky evropského práva. Europeizace skutkových podstat některých trestných činů. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2007, č.1, s. 131-149. ISSN 0323-0619.

Gřivna, T. Ochrana cti v návrhu nového trestního zákoníku 2006. Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané dne 11.5.2007. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2007, č.2, s.143-150. ISSN 0323-0619.

Gřivna, T. Zásada rychlosti v trestním řízení, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a některé důsledky jejich porušení. In Fenyk, J. (ed.) Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. Praha: LexisNexis, s. 17-24. ISBN 978-80-86920-25-2.

Bílková, V., Gřivna, T., Herczeg, J. Scénář Renegade, aneb sestřelení civilního letadla z pohledu práva. Trestněprávní revue, 2008, č. 11, s. 328-335. ISSN 1213-5313.

Gřivna, T. Existují virtuální trestné činy? In: Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008, s. 28-36. ISBN 978-80-7357-365-2.

Gřivna, T. K ustanovení Úmluvy o počítačové kriminalitě. In: Gřivna, T., Polčák, R. (eds.): Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008, s. 103-143. ISBN 978-80-903786-7-4.

Gřivna, T. Právo na zachování cti a jeho ochrana v trestním právu. In: Pocta Jánu Gronskému. 1. vydání. Plzeň: Aleš Čeněk, 2008, s. 603-613. ISBN 978-80-7380-094-9.

Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář § 52 až 66 (spolu s Šámal, P.), § 119 až 150 (spolu s Baxa, J.) 6. vydání. Praha: C.H.Beck, 2008, s. 367-462, 1004-1081. ISBN 978-80-7400-043-0.

Šámal, P. a kol. Trestní zákoník. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2009 (I. díl), 2010 (II. díl). Autor komentáře k § 30, § 31, § 76, § 77, § 124, § 125, § 131, § 168, § 189 až § 193, § 230 až § 232. ISBN 978-80-7400-178-9.

Gřivna, T. Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2008, č. 2, s. 61-87. ISSN 0323-0619.

Gřivna, T. Závazky k ochraně kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva. In: Kybernetické hrozby a limity českého práva (vybrané problémy), Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2008, č. 4, s. 21-34. ISSN: 0323-0619.

Gřivna, T. Soukromá a subsidiární žaloba. In Vanduchová, M., Gřivna, T. (eds.) Rekodifikace trestního práva procesního. Sborník č. 41. Praha: UK v Praze, Právnická fakulta, 2008, s. 30 – 40. ISBN 978-80-87146-13-2.

Gřivna, T., Vanduchová, M. K problematice zahlazení odsouzení. Trestněprávní revue, 2009, roč. 8., č. 9, s. 263 – 270. ISSN 1213-5313.

Bobek, M., Molek, P., Šimíček, V. a kol. Komunistické právo v Československu – kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Mezinárodní politologický ústav MU Brno, 2009, s. 553 – 610 (autor kapitoly Trestní právo hmotné a spoluautor kapitoly Trestní právo procesní). ISBN 978-80-210-4844-7

Gřivna, T. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. In Jelínek, J. (ed.) O novém trestním zákoníku. Sborník příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké právnické dny, květen 2009. Praha: Leges, 2009. ISBN 978-80-87212-21-9.

Gřivna, T., Herczeg, J. Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina. In Trestněprávní revue, r. 9, č. 5. Praha: C. H. Beck. 2010, s. 141-146

Gřivna, T., Říha, J. Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku. Trestněprávní revue. R. 10, č. 3. C. H. Beck. 2011, s. 65-74.

Gřivna, T. Potřebuje Česká republika samostatný zákon o obětech trestných činů?. Na křižovatkách práva. V Praze: C.H. Beck, 2011, s. 109-117.

Mlsna, P., Gřivna, T. Nucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a trestního práva. Právní rozhledy. r. 19, č. 21, Praha: C. H. Beck, 2011, s. 772-774.

Šámal, P. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob. Komentář. 1. Vydání. Praha: C. H. Beck, 2012, 820 s. ISBN 978-80-7400-116-1.

Gřivna, T. Návrh zákona o obětech trestných činů. Právní rozhledy. r. 20, č. 5, Praha: C. H. Beck, 2012, s. ..

Gřivna, T., Horník, J. Využití účinné lítosti pro korupční trestné činy. Trestněprávní revue, r. 11, č. 7-8. Praha: C. H. Beck. 2012, s.

Šámal, P. a kol. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2013, 3 sv. ISBN 978-80-7400-465-0.

Gřivna, T., Říha, J. Amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 vyhlášená pod č. 1/2013 Sb. Trestněprávní revue, r. 12, č. 2. Praha: C. H. Beck. 2013, s. 29 -

Válková, H., Gřivna, T. Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi. Trestněprávní revue, r. 12, č. 4. Praha: C. H. Beck. 2013, s…

Cizojazyčné nebo publikované v zahraničí:

Gřivna, T The principle "ne bis in idem" in the European law. In: Tomášek, M. (ed.). Menschenrechte im europäischen Strafrecht. 1. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, s. 79-87.

Gřivna, T. The Fight against Corruption under European Law. In: Tomášek, Michal (ed.) European Law and National Criminal Legislation. Beroun: IFEC, 2007, s. 132-139. ISBN 80-85889-88-9.

Gřivna, T. Ugolovnoje nakazanije korupciji v Češskoj, Slovackoj respublikach i Rossijskoj federaciji. Vremja i pravo, Sankt-Peterburg, 2007, č. 9, s. 21-28.

Gřivna, T. Několik poznámek k základům trestní odpovědnosti v rekodifikace trestního práva hmotného v České republice. In: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2007. Bratislava: Právnická fakulta UK v Bratislave, 2007, s. 645 – 653.

Gřivna, T. Virtual Crimes. In: Masaryk university journal of law and technology. Brno: Masaryk University, 2008, s. 97-105. ISSN: 1802 – 5951.

Gřivna, T, Gřivnová, P. Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení. In: Rekodifikácia trestného práva doterajšie poznatky a skúsenosti. Zborník príspevkov z celoštátného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 21. apríla 2008. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 138-145. ISBN:978-80-89363-03-2.

Gřivna, T. Jakým směrem se ubírá rekodifikace trestního práva procesního v České republice. In Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2008. Bratislava: Právnická fakulta UK v Bratislave, 2008. ISBN 978-80-7160-271-2.

Gřivna, T. Vliv europeizace na procesní postavení poškozeného a oběti v trestním řízení. In Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu VEGA č. 1/0011/08 v Trnave dňa 10. 06. 2009. Trnava: Právnická fakulta Trnavském Univerzity v Trnave, 2009. ISBN 978-80-8082-261-3.

Gřivna, T. Práva obětí de lege ferenda v České republice: Rights of victims in the Czech republic - pro futuro perspective. Obete kriminality. Bratislava: Eurokódex, 2010, s. 133-139.

Herczeg, J., Hilgendorf, E., Gřivna, T. Internetkriminalität und die neuen Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 156 s. ISBN 978-80-7357-601-1.

c) učebnice a učební texty

Vokoun, R., Novotný, O., Gřivna, T., Říha, J., Vanduchová, M. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005, 246s. ISBN 80-7357-097-1.

Chvátalová, I., Marková, H., Gřivna, T. Základy veřejného práva. 1. vyd. Praha: Oeconomica, 2005. 146 s. ISBN 80-245-0934-2.

Císařová, D., Gřivna, T. (autor kapitoly). Hlava IV. Základní zásady trestního řízení. In: Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 56-84. ISBN 80-7201-594-X.

Císařová, D., Gřivna, T. (autor kapitoly). Hlava V. Subjekty trestního řízení. In: Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha : Linde, 2006, s. 85-90. ISBN 80-7201-594-X.

Císařová, D., Gřivna, T. (autor kapitoly). Hlava VIII. Obviněný, podezřelý a obhájce. In: Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 165-190. ISBN 80-7201-594-X.

Gřivna, T., Růžek, A. (autor kapitoly). Hlava I. Úvodní výklady. In: Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 11-22. ISBN 80-7201-594-X.

Gřivna, T., Růžek, A. (autor kapitoly). Hlava II. Trestněprocesní zákony. In: Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 23-33. ISBN 80-7201-594-X.

Gřivna, T., Mandák, V. (autor kapitoly). Hlava X. Obecné výklady o procesních úkonech. In: Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 216-237. ISBN 80-7201-594-X.

Gřivna, T., Mandák, V. (autor kapitoly). Hlava XI. Zajištění osoby obviněného a opatření osob a věcí důležitých pro trestní řízení. In: Císařová, D. a kol. trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha : Linde, 2006, s. 238-292. ISBN 80-7201-594-X.

Gřivna, T, Púry, F., Růžek, A. (autor kapitoly). Hlava XIX. Hlavní líčení. In: Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 465-495. ISBN 80-7201-594-X.

Gřivna, T; Růžek, A. (autor kapitoly). Hlava XVIII. Předběžné projednání obžaloby. In: Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 453-464. ISBN 80-7201-594-X.

Gřivna, T; Růžek, A. (autor kapitoly). Hlava XX. Veřejné a neveřejné zasedání. In Císařová, D. a kol. Trestní právo procesní. 4. aktualiz. vyd. Praha: Linde, 2006, s. 496-501. ISBN 80-7201-594-X.

Gřivna, T. Trestní právo hmotné. Judikatura k obecné části. 1.vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, 244 s. ISBN 978-80-7357-261-0.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Trestné činy hrubě narušující občanské soužití. In: Novotný, O. et al. (ed.) Trestní právo hmotné 2. Zvláštní část. 5.vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, s. 252-293. ISBN 978-80-7357-259-4.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Kapitola XI. Vývojová stadia trestné činnosti. In: Novotný, O. et al. (ed.) Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 5.vyd. Praha: ASPI Wolters Kluwer, 2007, s. 293-312. ISBN 978-80-7357-261-7.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Kapitola XIV. Zánik trestnosti. In: Novotný, O. et al. (ed.) Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 5.vyd. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2007, s. 350-364. ISBN 978-80-7357-261-7.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Kriminologické aspekty korupce. In: Novotný, O. Zapletal, J. Kriminologie. 3. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 373-394. ISBN: 978-80-7357-377-5.

Vokoun, R., Novotný, O., Gřivna, T. a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 2. vydání. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. ISBN:978-80-7357-345-4.

Chvátalová, I., Marková, H., Gřivna, T. Základy veřejného práva. Praha: Vysoká škola ekonomická v Praze, Nakldatelství Oeconomica, 2008. ISBN:978-80-245-1406-2.

Císařová, D.; Gřivna, T. (autor kapitoly). Základní zásady trestního řízení. In: Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 62-89. ISBN:978-80-7357-348-5.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Policejní orgán. In: Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 163-190. ISBN:978-80-7357-348-5.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Obviněný a obhájce. In: Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 170-189. ISBN:978-80-7357-348-5.

Gřivna, T; Mandák, V. (autor kapitoly). Obecné výklady o procesních úkonech. In: Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 213-232. ISBN:978-80-7357-348-5.

Gřivna, T; Mandák, V. (autor kapitoly). Zajištění osob, věcí a jiných majetkových hodnot důležitých pro trestní řízení. In: Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 232-280. ISBN:978-80-7357-348-5.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Předběžné projednání obžaloby. In: Císařová, D., Fenyk, J., Gřivna, T. a kol. Trestní právo procesní. 5. vydání. Praha: ASPI, 2008, s. 447-455. ISBN:978-80-7357-348-5.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Kybernetická kriminalita. In. Zapletal, J. a kol. Aktuální problémy kriminologie. Praha: Policejní akademie České republiky, 2009, s. 119 - 153. ISBN: 978-80-7251-316-1.

Vokoun, R., Gřivna, T., Coufalová, B., Hrušáková, M., Navrátilová, J., Říha, J., Ščerba, F., Vanduchová, M. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. Praha: Leges, 2010. (ISBN 978-80-87212-32-5.

Vokoun, R., Novotný, O., Gřivna, T. a kol. Sbírka klauzurnich prací z trestního práva hmotného a procesního. 3. aktualiz. vyd. podle nového trestního zákoníku. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2011, 328 s. ISBN 978-80-7357-607-3.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Kapitola Vývojová stádia trestné činnosti. In: Novotný, O. et al. (ed.) Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 6., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 583 s. ISBN 978-80-7357-509-0.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Kapitola Zánik trestnosti. In: Novotný, O. et al. (ed.) Trestní právo hmotné. 1. Obecná část. 6., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 583 s. ISBN 978-80-7357-509-0.

Gřivna, T. (autor kapitoly). Kapitola Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. 6., přeprac. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 599 s. ISBN 978-80-7357-509-0.

Gřivna, T.. Trestní právo hmotné. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010, 311 s. ISBN 978-80-7357-509-0.

Šámal, P., Vokoun, R. Novotný, O., Gřivna, T. Hořák, J. Trestní právo hmotné. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2012, 143 s. ISBN 978-80-7357-960-9.

d) Ostatní :
Hendrych, D. a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009 (autor cca 40 hesel).

Šturma, P., Tomášek, M. a kol. Nové jevy v právu na počátku 21. století. III. svazek. Proměny veřejného práva. Praha: Karolinum, 2009 (redaktor autorského kolektivu III. svazku). ISBN 978-80-246-1662-9.

Gřivna, T. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. Recenze. Trestněprávní revue, 2007, roč. 6, č. 3, s. 90-92. ISSN 1213-5313.

Vanduchová, M., Gřivna, T. Mezinárodní vědecká konference „Rekodifikace trestního práva procesního“ (Praha 29.5.2008). Trestněprávní revue. 2008, č. 8, s. 258-259. ISSN: 1213-5313.

Vanduchová, M., Gřivna, T. Mezinárodní vědecká konference „Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného“ (Praha 11.5.2007). Trestněprávní revue. 2007, č. 8, s. 238-240. ISSN: 1213-5313.

Gřivna, T. Úmluva o počítačové kriminalitě. In: Sborník příspěvků z 32. konference EurOpen.CZ, 18. -21. května 2008 v Rožmberku nad Vltavou. 1. vydání. Plzeň: EurOpen.CZ, 2008, s. 23-40.

Gřivna, T. Simulované hlavní líčení. Trestněprávní revue. 2005, č. 6, s. 167-168. ISSN: 1213-5313.

Gřivna, T. Studentská vědecká konference. Trestněprávní revue. 2006, č. 5, s. 155-156. ISSN: 1213-5313

Gřivna, T. Trestní odpovědnost právnických osob a osob za ně jednajících. Zpravodaj pro akciové společnosti, 2001, č. 7, s. 1 – 3. ISNN 1212-0677.

Gřivna, T. Trestní odpovědnost za tzv. úpadkové delikty. Zpravodaj pro akciové společnosti, 2001, č. 12, s. 5 - 8. ISNN 1212-0677.

Gřivna, T. Uplatnění náhrady škody a práva akciové společnosti jako poškozeného v trestním řízení. 1. část. Zpravodaj pro akciové společnosti, 2001, č. 9, s. 1 - 3. ISNN 1212-0677.

Gřivna, T. Uplatnění náhrady škody a práva akciové společnosti jako poškozeného v trestním řízení. 2. část. Zpravodaj pro akciové společnosti, 2001, č. 10, s. 8 – 10. ISNN 1212-0677.

Gřivna, T. Majetkové trestné činy. Zpravodaj pro akciové společnosti, 2002, č. 2, s. 1 - 3. ISNN 1212-0677.

Gřivna, T. Trestné činy proti hospodářské soustavě. Zpravodaj pro akciové společnosti, 2002, č. 5, s. 3 - 5. ISNN 1212-0677.

Gřivna, T. Novelizace trestního zákona účinná od 1.7.2002. Zpravodaj pro akciové společnosti, 2002, č. 7, s. 1 - 3. ISNN 1212-0677.

Gřivna, T. Novelizace občanského zákoníku týkající se podnikatelů a jejich činnosti. Zpravodaj pro akciové společnosti, 2002, speciál č. 1. ISNN 1212-0677.

Gřivna, T. Náhradní doručení - fikce doručení. Newsletter pro jednatele, společníky a management s.r.o, 2004, č. 6. ISSN 1214-4525.

Gřivna, T. Soudní řád správní. Newsletter pro jednatele, společníky a management s.r.o, 2003, speciál č. 25-26. ISSN 1214-4525.

Gřivna, T. Smluvní pokuta v rozhodovací činnosti soudů. Newsletter pro jednatele, společníky a management s.r.o, 2003, speciál č. 23. ISSN 1214-4525

Gřivna, T. Trestní odpovědnost právnických osob. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 2003, č. 19.ISSN 1211-3220

Gřivna, T. Monitorování elektronické pošty a ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců (komentované rozhodnutí). Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 2003, č. 12-13. ISSN 1211-3220

Gřivna, T. Zneužívání informací v obchodním styku. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 2003, č. 7. ISSN 1211-3220

Gřivna, T. Právní předpisy účinné od 1. ledna 2003. Zpravodaj pro společnost s ručením omezeným, 2003, č. 1. ISSN 1211-3220

Gřivna, T. Zmaření možnosti uspokojení pohledávky věřitele v důsledku průtahů v soudním řízení a náhrada škody. Newsletter pro jednatele, společníky a management s.r.o, 2004, č. 17. ISSN 1214-4525

Gřivna, T. Novela zákona o ochraně osobních údajů. Newsletter pro jednatele, společníky a management s.r.o, 2004, č. 19. ISSN 1214-4525

d) habilitační práce
Kybernetická kriminalita

e) rigorózní a disertační práce
Rigorózní práce: Okolnosti vylučující protiprávnost (vybrané teoretické otázky)
Disertační práce: Soukromá žaloba v trestním řízení

f) články v periodickém tisku
Druhá šance pro trestní zákoník, Právo, 22.11.2008, s. 7.

II. SEZNAM CITACÍ

Bělohlávek, A. J. Rozhodčí řízení, ordre public a trestní právo. Komentář. Praha: C. H. Beck, 2008.

Dančák, B., Hloušek, V., Šimíček, V. (eds.). Korupce: projevy a potírání v České republice a Evropské unii. Brno: Masarykova univerzita, 2006 (ISBN 80 – 210 – 4062 – 9).

David, D., Nett, A. Korupce v právu mezinárodním, evropském a českém. 1. vydání. Praha: C.H. Beck, 2007. (ISBN 978 – 80 – 7179 – 562 – 9).

Gřivnová, P. Zásada legality a oportunity v českém trestním řízení. Praha: PF UK, 2007.

Hořák, J. Úmyslná usmrcení v afektu (část I.). In Trestní právo 10/2008. Praha: Orac, 2008. (ISSN 1211-2860).

Hořák, J. Předem uvážená vražda a vražda spáchaná s rozmyslem. Trestní právo, č. 9, 2009.

Jelínek, J., Říha, J., Sovák, Z. Rozhodnutí ve věcech trestních. 2. aktualizované a přepracované vydání. Praha: Leges, 2008. (ISBN 978 – 80 – 87212 – 00 – 4).

Kmec, J. Evropské trestní právo. Mechanismy europeizace trestního práva a vytváření skutečného evropského trestního práva. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006 (ISBN 80 – 7179 – 535 – 6).

Bažantová. I. a kol. Lobbing a korupce při tvorbě veřejné politiky. 1. vydání. Praha: Prospektum, 2007. (ISBN 978 – 80 – 7175 – 144 – 1).

Kratochvíl, V. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo hmotné. Obecná část. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009.

Musil, J. Český trestní zákon potřebuje diferencovanější skutkovou podstatu úmyslného usmrcení. In Trestní právo 10/2004. Praha: Orac, 2004. (ISSN 1211 – 2860).

Musil, J., Kratochvíl, V., Šámal, P. a kol. Kurs trestního práva. Trestní právo procesní. 3. přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2007. (ISBN 978 – 80 – 7179 – 572 – 8).

Papež, V., Kovářová, D. a kol. Otázky advokátních tarifů a předpisy s nimi související. Zvláštní číslo Bulletin advokacie, prosinec 2003. Praha: Česká advokátní komora, (ISSN 1210 – 6348).

Papež, V., Kovářová, D., Premus, R. a kol. Předpisy o odměňování advokátů. Komentář (stav ke dni 1.9.2006). Zvláštní číslo Bulletin advokacie, září 2006. Praha: Česká advokátní komora, IMPAX. (ISSN 1210 – 6348).

Petrovský, K. Korupce po česku. Praha: Eurolex Bohemia a.s., 2007 (ISBN 80 – 86861 – 94 – 5).

Polák, P. Harmonizácia procesného postavenia obete a poškozeného v trestnom práve procesnom. In Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. Zborník materiálov z medzinárodného vedeckého seminára konaného v rámci projektu VEGA č. 1/0011/08 v Trnave dňa 10. 06. 2009. Trnava: Právnická fakulta Trnavském Univerzity v Trnave, 2009.

Púry, F. Poznámky k pojetí trestního práva jako „ultima ratio“. In Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. (ISBN 978 – 80 – 7357 – 365 – 2).

Púry, F. Souhrn aktuální judikatury – V. Nutná obrana v trestním právu. In Trestněprávní revue 8/2007. Praha: C. H. Beck, 2007. (ISSN 1213 – 5313).

Růžička, M. Ke stíhání korupce z pohledu státního zástupce. In Trestněprávní revue 1/2006. Praha: C. H. Beck, 2006. (ISSN 1213 – 5313).

Růžička, M. Veřejná žaloba a orgány konající přípravné řízení v ČR. Praha: C.H.Beck, 2005. (ISBN 80 – 7179 – 929 – 7).

Růžička, M., Púry, F., Zezulová, J. Poškozený v trestním řízení v České republice. 1. vydání. Praha: C.H.Beck, 2007. (ISBN 978 – 80 – 7179 – 559 – 9).

Růžička, M., Šabata, K. Soukromá žaloba ano či ne. Státní zastupitelství, č. 3, 2009.

Říha, J. Ještě k privilegovaným skutkovým podstatám. In Trestní právo 3/2004. Praha: Orac, 2004. (ISSN 1211 – 2860).

Říha, J. Ještě k privilegovaným skutkovým podstatám. In Trestní právo 4/2004. Praha: Orac, 2004. (ISSN 1211 – 2860).

Šámal, P. Některé aktuální problémy návrhu kodifikace trestního zákoníku v roce 2007. In Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 2/2007. Praha: Karolinum, 2007. (ISSN 0323 – 0619).

Šámal, P. Potřebujeme zvláštní zákon o obětech trestných činů. In Rekodifikace trestního práva procesního. Sborník č. 41. Praha: UK v Praze, Právnická fakulta, 2008. (ISBN 978-80-87146-13-2).

Šámal, P., Novotný, F., Růžička, M., Vondruška, F., Novotná, J. Přípravné řízení trestní. Praha: C. H. Beck, 2003 (ISBN 80 – 7179 – 741 – 3).

Šámal, P., Púry, F., Rizman, S. Trestní zákon. Komentář. II. díl. 6., doplněné a přepracované vydání. Praha: C. H. Beck, 2004.

Šámal, P. a kol. Trestní řád. Komentář. II. díl. 5. vydání. Praha: C. H. Beck, 2005. (ISBN 80 – 7179 – 405 – 8).

Šámalová, M. K nepřípustnosti trestního stíhání proti tomu, proti němuž dřívější stíhání pro týž skutek skončilo pravomocným rozsudkem soudu členského státu Evropské unie. Trestněprávní revue, č. 3, 2009.

Tomášek, M. Soudcovská tvorba ochrany základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. Acta Universitatis Carolinae – Iuridica 1/2006. Praha: Karolinum, 2006. (ISBN 80-246-1231-3).

Vesecká, R. Státní zástupce versus soudce (několik úvah o jejich profesních relacích). In Soudce 6/2007. Praha: LexisNexis CZ s.r.o., 2007. (ISSN 1211 – 5347).

Vesecká, R., Chromý, J. Kriminalita, veřejnost a média: Problémy, o nichž se příliš (ne)mluví. Praha: Linde, 2009.

III. ÚČAST NA KONFERENCÍCH, STÁŽE, POBYTY A PŘEDNÁŠKY V ZAHRANIČÍ

Studijní pobyt na University of Leiden v období říjen / listopad 2005.

Ve dnech 6. 3. – 9. 3. 2006 krátkodobý pobyt na Faculty of Law, University of Ljubljana, Slovinsko v rámci meziuniverzitní dohody. V rámci pobytu se uskutečnila přednáška pro studenty pregraduálního studia na téma „The Crime Rate in the Czech Republic“.

Příspěvek na téma „The principle "ne bis in idem" in the European law“ na česko-německém studentském vědeckém semináři, který se uskutečnil na Právnické fakultě Univerzity ve Würzburgu ve dnech 21.4. – 23.4.2006.

Ve dnech 27. 8. – 4. 9. 2006 účast na mezinárodní letní právní školy v Petrohradě, pořádané Právní akademií při Ministerstvu justice Ruské federace. V rámci letní školy přednáška na téma „Ne bis in idem“.

Slovinsko - Ljubljana - 23. a 24. dubna 2007 Mezinárodní konference na téma: European Law and National Criminal Legislation, vystoupení s příspěvkem s názvem „Fight against Corruption under the European Law“.

Mezinárodní konference „Milníky práva ve středoevropském prostoru“, Častá – Papierničky, Slovensko ve dnech 16.4.-17.4.2007 účast s příspěvkem „Několik poznámek k základům trestní odpovědnosti v rekodifikaci trestního práva hmotného v České republice“.

Účast na Oxford Round Table na Univerzity of Oxford (23.-28.3.2008), tématem byla Regulace kyberprostoru.

Příspěvek „Jakým směrem se ubírá rekodifikace trestního práva procesního v České republice“ na mezinárodní konferenci „Milníky práva ve středoevropském prostoru 2008“ v termínu 3.4. – 5.4.2008, Častá – Papierničky, Slovensko.

Účast a příspěvek „Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení“ na celostátním semináři s mezinárodní účastí 21.4.2008, Bratislavská vysoká škola práva, Slovensko.

10.6.2009 - seminář pořádaný Právnickou fakultou Trnavskej univerzity v Trnave na téma Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. Vystoupení s příspěvkem na téma Vliv evropeizace na procesní postavení poškozeného a oběti v trestním řízení.

IV. PEDAGOGICKÁ ČINNOST

Trestní právo hmotné: povinný předmět společného základu; vedení seminářů, přednášky, vedení diplomových a rigorózních prací
Trestní právo procesní: povinný předmět společného základu; vedení seminářů, přednášky, vedení diplomových a rigorózních prací

Předmět trestní právo patří mezi základní a tradiční předměty vyučované na právnické fakultě Univerzity Karlovy, při čemž patří do skupiny tzv. judiciálních předmětů. Jde o předměty společného základu. Trestní právo hmotné se zabývá ochranou nejdůležitějších hodnot ve společnosti proti trestným činům a jejich pachatelům tím, že vymezuje znaky jednání, která jsou trestnými činy, a stanoví sankce, které lze za jejich spáchání uložit. Trestní právo procesní upravuje postup orgánů činných v trestním řízení v součinnosti s dalšími orgány, fyzickými a právnickými osobami při objasňování trestné činnosti, při zjišťování jejích pachatelů a při ukládání a výkonu sankcí.

Trestněprávní výuka je orientována: (1) Na zvládnutí teoretických základů oboru tak, jak je pěstován ve vyspělých demokratických státech, při čemž se berou v úvahu i výsledky studií právní komparatistiky, trendy prosazované OSN a RE a unifikační tendence EU. (2) Na zvládnutí českého trestního práva. Při tom se studenti mají naučit i interpretovat trestněprávní normy a aplikovat je v konkrétních kauzách. Pozornost se věnuje i výkladům de lege ferenda. (3) Na náležitě přesné odborné vyjadřování a terminologii oboru.

Europeizace trestního práva: povinně volitelný (výběrový) předmět; odborný garant předmětu
Výběrový předmět pro 3. a 4. roč., který je věnován procesu europeizace trestního práva. V obecné části získá student informace jednak o harmonizaci národních trestních úprav, jednak o unifikaci trestního práva na nadnárodní úrovni. Studenti se dozví, jaký vliv má Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod na národní trestní právo, a to i ve světle judikatury Evropského soudu pro lidská práva. Rovněž získají přehled, jaké závazky vyplývají z členství v EU pro jednotlivé členské státy v oblasti trestněprávní. Ve druhé části předmětu je pozornost zaměřena na jednotlivé vybrané aktuální problémy europeizace.

Kriminologie: povinně volitelný (výběrový) předmět; odborný garant předmětu

Kriminologie je nauka o kriminalitě, jejím stavu, vývoji a příčinách, o jejích pachatelích a obětích a o její kontrole (včetně prevence). O naléhavosti rozvoje a výuky kriminologie svědčí hlavně prudký vzestup kriminality v ČR po listopadu 1989. Potřeba kriminologické erudice je nepochybná hlavně u trestních soudců, státních zástupců, policejních radů, advokátů a manažerů preventivních programů. Zatímco se trestněprávní nauka zabývá trestním právem (hmotným, procesním, tzv. vykonávacím) a používá při svém zkoumání juristické metody, kriminologie zkoumá kriminalitu jako reálně existující sociálněpatologický fenomén a aplikuje metody empirického poznání. Tématicky se kriminologická výuka orientuje v obecné části zejména na stav, strukturu a dynamiku kriminality, na charakteristiku kriminologických škol, na otázky osobnosti pachatelů, na problematiku obětí trestných činů (viktimologie), na otázky prevence kriminality a preventivních programů, na kriminologické aspekty represe a na metodologii kriminologických výzkumů. Ve zvláštní části se pak zabývá jednotlivými druhy kriminality (majetková, násilná, mravnostní, organizovaná, kriminalita mládeže aj.). Předmět bohatě čerpá ze zahraniční literatury, seznamuje studenty s výsledky vybraných domácích a zahraničních kriminologických výzkumů, ale současně ukazuje i na slabiny dosavadního kriminologického poznání a provokuje ke kritickému myšlení.

V. VĚDECKOVÝZKUMNÁ ČINNOST

Vědeckovýzkumné záměry :
Zapojen do výzkumného záměru MSM 0021620804 „kvantitativní a kvalitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy“ – oborový úkol „Europeizace trestního práva“.

Programový projekt:
Koordinátor za Právnickou fakultu UK v programovém projektu: Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky“ - VD20072010B01. Smlouva byla uzavřená mezi Právnickou fakultou UK jako spolupříjemcem a Matematicko-fyzikální fakultou UK jako příjemcem. Poskytovatelem je Ministerstvo vnitra ČR. Programový projekt je plánován na léta 2007 – 2010.

Škoda J., Vavera F., Šmerda R., Zákon o Policii s komentářem, Aleš Čeněk, s.r.o., Plzeň 2013
Novotný, P. Vokoun, R. Šámal, P. a kol. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. 6. Vydání, Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2010
Jelínek, J. a kol: Trestní právo hmotné. 1. Vydání. Praha: Leges, 2009
Šmerda, R. Trestněprávní úprava drogové problematiky, Bulletin národní protidrogové centrály, monografie, Praha 2007
Šmerda R. Legitimita trestněprávní úpravy drogové problematiky. Trestní právo, ORAC, č. 10/2001, Praha

V současné době dokončuje jako spoluautor vybrané pasáže pro komentář k trestnímu zákoníku u nakladatelství Wolters Kluwer ČR, který je připravován kolektivem soudců a státních zástupců s termínem vydání 2016.

Monografie
•BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

Kapitoly v monografiích
•BOHUSLAV, Lukáš. Východiska Compliance programu se zaměřením na zahraniční praxi. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. 1 vyd. Praha: Leges, 2017.
•BOHUSLAV, Lukáš. Zhodnocení slovenského zákona o trestní odpovědnosti právnických osob ve světle poznatků plynoucích z české úpravy. In.: Pomahač, R. a kol. Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2017.
•BOHUSLAV, Lukáš. K otázce přenesení důkazního břemene ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob.. In: Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní - minulost a budoucnost.. 1 vyd. Praha: Leges, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš. Trestné činy v dopravě. In: Vetešník, P., Jemelka, L., Potěšil, L., Vetešníková, E., Adameová, Z., Bohuslav, L. Dopravní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš. Relace právních předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv na základní instituty trestní odpovědnosti právnických osob. In: Jelínek, J. a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. 1 vyd. Praha: Leges, 2015.
•BOHUSLAV, Lukáš. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy. 1 vyd. Praha: Leges, 2013.

Komentáře
•BOHUSLAV, Lukáš. Komentář k § 52 – 54 a § 59 – 66. In: Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

Učebnice a učební texty
•BOHUSLAV, Lukáš - GŘIVNA, Tomáš - VOKOUN, Rudolf et al.. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3 vyd. Praha: Leges, 2017.
•BOHUSLAV, Lukáš. In.: Gřivna, T. a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
•BOHUSLAV, Lukáš. In.: Gřivna, T. a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš, Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (spoluautor s Gřivna, T.) a Trestní odpovědnost právnických osob (spoluautor s Šámal, P.). In: Šámal, P., Novotný, O., Gřivna, T., Herczeg, J., Vanduchová, M. Vokoun, R. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš. Mravnostní kriminalita (spoluautor s Gřivna, T.) a Kriminalita páchaná právnickými osobami. In: Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kol. Kriminologie, 4. aktualizované vydání. . Praha: Wolters Kluwer, 2014.
•BOHUSLAV, Lukáš, Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (spoluautor s Gřivna, T.) a Trestní odpovědnost právnických osob (spoluautor s Šámal, P.). In: Šámal, P., Novotný, O., Gřivna, T., Vanduchová, M., Herczeg, J., Vokoun, R. Trestní právo hmotné. 7. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
•BOHUSLAV, Lukáš - GŘIVNA, Tomáš - VOKOUN, Rudolf et al.. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2 vyd. Praha: Leges, 2013.

Odborné články
•BOHUSLAV, Lukáš. Jak nastavit Compliance programy? Právní rádce, 2014 (6).
•BOHUSLAV, Lukáš. Kdy lze trestný čin přičítat právnické osobě?. Právní rádce, 2013, 21(2).
•BOHUSLAV, Lukáš. Jaké zkušenosti mají s trestní odpovědností právnických osob některé státy EU?. Právní rádce, 2013, 21(5).
•BOHUSLAV, Lukáš. Aplikace zákona o trestní odpovědnosti firem se rozjíždí. Právní rádce, 2013, 21(10).
•BOHUSLAV, Lukáš - PELC, Vladimír. Trestný čin porušení autorského práva. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2012.
•BOHUSLAV, Lukáš. On selected aspects of Criminal Liability of Legal Entities in the legal systems of various European countries. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 2011, 2011(1).
•BOHUSLAV, Lukáš. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Kriminalistika, 2011.

Příspěvky ve sbornících
•BOHUSLAV, Lukáš. Exkulpace, liberace, zproštění? Ultima ratio a koncepce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. In Lorko, Jakub; Beleš, Andrej (ed.) Criminal Law as Ultima Ratio – Substantive and Procedural Aspects = Trestné právo ako ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty : Collection of papers from 1th section the international academic conference Bratislava Legal Forum 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš. Současnost a perspektiva trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. In: Trestná politika štátu - história, súčasnosť a perspektívy : Zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dna 4. - 5.11.2015 organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Košice: Univerzita Josefa Pavla Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2015.
•BOHUSLAV, Lukáš. Nedostatky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2014. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014.
•BOHUSLAV, Lukáš: K návrhu zákona o regulaci prostituce. In: Akademické akcenty 2012. 1 vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2013.
•BOHUSLAV, Lukáš. Kriminogenní faktory páchání trestné činnosti ze strany právnických osob. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2013. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013.
•BOHUSLAV, Lukáš. Předcházení trestné činnosti ze strany právnických osob. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013.
•BOHUSLAV, Lukáš. Peněžitá pomoc obětem trestných činů - komparativní analýza. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. 1 vyd. Praha: Leges, 2012.
•BOHUSLAV, Lukáš. Kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob stran trestných činů proti životnímu prostředí. In: DAMOHORSKÝ, Milan - STEJSKAL, Vojtěch - ŽÁKOVSKÁ, Karolina et al.. Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu. 1 vyd. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí a Ústav státu a práva AV ČR a PF UK v nakl. Eva Rozkotová, 2012.
•BOHUSLAV, Lukáš. Korupce a trestní odpovědnost právnických osob. In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011 Korupce – trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

Recenze a anotace
•BOHUSLAV, Lukáš. Konference „Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu". Právník, 2013.
•BARILIK, Igor Nikolaj - BOHUSLAV, Lukáš. A report from the conference on the injured party and victim of crime from the criminal law and criminological perspectives. The Lawyer Quarterly: International Journal for Legal Research, 2013, 3(2).

doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

Velmi doporučovaný v kategorii
Trestní právo za rok 2015

AK Gřivna & Šmerda

Velmi doporučovaná v kategorii
Trestní právo za rok
2016, 2017, 2018 a 2019

Kontakty

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251373

Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1

 +420 226 633 341   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 04645545
 +420 226 633 342   2jkffip DIČ: CZ04645545