advokát, tajemník advokátní kanceláře, vysokoškolský pedagog
Č. ev. ČAK: 17621, člen Unie obhájců č. 150
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: 5x6m9pr

Působí jako odborný asistent na Katedře trestního práva PF UK, rovněž působí jako tajemník Advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2009. V roce 2010 obhájil rigorózní práci na téma Trestná činnost související se zneužíváním návykových látek a získal titul JUDr. V roce 2013 obhájil disertační práci na téma Trestní odpovědnost právnických osob a získal titul Ph.D.

Je autorem monografie Trestní odpovědnost právnických osob (Aleš Čeněk, 2014), spoluautor publikace Dopravní právo (C. H. Beck, 2016), spoluautor učebnic Trestní právo hmotné (Wolters Kluwer, 2014, 2016) a Kriminologie (Wolters Kluwer, 2014) či spoluautor Komentáře k Trestnímu řádu (Wolters Kluwer, 2017).

Vědecky se podílel na mnoha grantech, kdy za hlavní lze uvést např. Trestní odpovědnost právnických osob od Grantové agentury Univerzity Karlovy v letech 2010 až 2012, kde byl jediným řešitelem, dále se podílel na sedmi grantech v rámci Specifického vysokoškolského výzkumu (např. Organizovaný zločin - trestněprávní a kriminologické aspekty, Právní principy a jejich uplatnění v trestním právu, Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva procesního či Teoretické a praktické problémy rekodifikace českého trestního práva hmotného).

Pedagogicky se kromě trestního práva hmotného a procesního a kriminologie věnuje rovněž otázkám spojeným s právními informačními systémy. Vyučuje rovněž na Panevropské vysoké škole a Vysoké škole práva a podnikání. Pravidelně přednáší pro Justiční akademii.

Absolvoval rovněž několik zahraničních vzdělávacích pobytů, např. na Univerzitě v Bernu na Institutu pro právo a kriminologii.

V letech 2010 až 2013 působil jako poradce radního hl. m. Prahy pro legislativu, v roce 2015 působil jako poradce primátorky hl. m. Prahy. Je spoluautorem zákona o regulaci prostituce.

Je členem Výboru zákonné advokátní mlčenlivosti ČAK.

Je členem rozhodčí komise Unie obhájců.

Profesní zaměření v oblasti trestního práva:
trestní odpovědnost právnických osob, tvorba Compliance programů, trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti, vazba.

Jazyková kompetence:
Angličtina, Francouzština pasivně

Publikační činnost:

Monografie
•BOHUSLAV, Lukáš. Trestní odpovědnost právnických osob. Praha: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014.

Kapitoly v monografiích
•BOHUSLAV, Lukáš. Východiska Compliance programu se zaměřením na zahraniční praxi. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob – pět let poté. 1 vyd. Praha: Leges, 2017.
•BOHUSLAV, Lukáš. Zhodnocení slovenského zákona o trestní odpovědnosti právnických osob ve světle poznatků plynoucích z české úpravy. In.: Pomahač, R. a kol. Veřejné a soukromé právo : (správní a trestní aspekty). 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2017.
•BOHUSLAV, Lukáš. K otázce přenesení důkazního břemene ve vztahu k trestní odpovědnosti právnických osob.. In: Jelínek, J. a kol. Trestní právo procesní - minulost a budoucnost.. 1 vyd. Praha: Leges, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš. Trestné činy v dopravě. In: Vetešník, P., Jemelka, L., Potěšil, L., Vetešníková, E., Adameová, Z., Bohuslav, L. Dopravní právo. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš. Relace právních předpisů Evropské unie a mezinárodních smluv na základní instituty trestní odpovědnosti právnických osob. In: Jelínek, J. a kol. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. 1 vyd. Praha: Leges, 2015.
•BOHUSLAV, Lukáš. Přičitatelnost trestného činu právnické osobě. In: Jelínek, J. a kol. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice: bilance a perspektivy. 1 vyd. Praha: Leges, 2013.

Komentáře
•BOHUSLAV, Lukáš. Komentář k § 52 – 54 a § 59 – 66. In: Draštík, A., Fenyk, J. a kol. Trestní řád. Komentář. Praha: Wolters Kluwer, 2017.

Učebnice a učební texty
•BOHUSLAV, Lukáš - GŘIVNA, Tomáš - VOKOUN, Rudolf et al.. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 3 vyd. Praha: Leges, 2017.
•BOHUSLAV, Lukáš. In.: Gřivna, T. a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017.
•BOHUSLAV, Lukáš. In.: Gřivna, T. a kol. Sbírka klauzurních prací z trestního práva hmotného a procesního. 4. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš, Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (spoluautor s Gřivna, T.) a Trestní odpovědnost právnických osob (spoluautor s Šámal, P.). In: Šámal, P., Novotný, O., Gřivna, T., Herczeg, J., Vanduchová, M. Vokoun, R. Trestní právo hmotné. 8. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš. Mravnostní kriminalita (spoluautor s Gřivna, T.) a Kriminalita páchaná právnickými osobami. In: Gřivna, T., Scheinost, M., Zoubková, I. a kol. Kriminologie, 4. aktualizované vydání. . Praha: Wolters Kluwer, 2014.
•BOHUSLAV, Lukáš, Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti (spoluautor s Gřivna, T.) a Trestní odpovědnost právnických osob (spoluautor s Šámal, P.). In: Šámal, P., Novotný, O., Gřivna, T., Vanduchová, M., Herczeg, J., Vokoun, R. Trestní právo hmotné. 7. přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2014.
•BOHUSLAV, Lukáš - GŘIVNA, Tomáš - VOKOUN, Rudolf et al.. Příklady z trestního práva hmotného a procesního. 2 vyd. Praha: Leges, 2013.

Odborné články
•BOHUSLAV, Lukáš. Jak nastavit Compliance programy? Právní rádce, 2014 (6).
•BOHUSLAV, Lukáš. Kdy lze trestný čin přičítat právnické osobě?. Právní rádce, 2013, 21(2).
•BOHUSLAV, Lukáš. Jaké zkušenosti mají s trestní odpovědností právnických osob některé státy EU?. Právní rádce, 2013, 21(5).
•BOHUSLAV, Lukáš. Aplikace zákona o trestní odpovědnosti firem se rozjíždí. Právní rádce, 2013, 21(10).
•BOHUSLAV, Lukáš - PELC, Vladimír. Trestný čin porušení autorského práva. Acta Universitatis Carolinae. Iuridica, 2012.
•BOHUSLAV, Lukáš. On selected aspects of Criminal Liability of Legal Entities in the legal systems of various European countries. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, 2011, 2011(1).
•BOHUSLAV, Lukáš. K rozsahu kriminalizace jednání právnických osob. Kriminalistika, 2011.

Příspěvky ve sbornících
•BOHUSLAV, Lukáš. Exkulpace, liberace, zproštění? Ultima ratio a koncepce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě. In Lorko, Jakub; Beleš, Andrej (ed.) Criminal Law as Ultima Ratio – Substantive and Procedural Aspects = Trestné právo ako ultima ratio – hmotnoprávne a procesnoprávne aspekty : Collection of papers from 1th section the international academic conference Bratislava Legal Forum 2016. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2016.
•BOHUSLAV, Lukáš. Současnost a perspektiva trestní odpovědnosti právnických osob v České republice. In: Trestná politika štátu - história, súčasnosť a perspektívy : Zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dna 4. - 5.11.2015 organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Košice: Univerzita Josefa Pavla Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2015.
•BOHUSLAV, Lukáš. Nedostatky zákona o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2014. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2014.
•BOHUSLAV, Lukáš: K návrhu zákona o regulaci prostituce. In: Akademické akcenty 2012. 1 vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2013.
•BOHUSLAV, Lukáš. Kriminogenní faktory páchání trestné činnosti ze strany právnických osob. In: Miľníky práva v stredoeurópskom priestore 2013. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013.
•BOHUSLAV, Lukáš. Předcházení trestné činnosti ze strany právnických osob. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické fórum 2013. 1 vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013.
•BOHUSLAV, Lukáš. Peněžitá pomoc obětem trestných činů - komparativní analýza. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. 1 vyd. Praha: Leges, 2012.
•BOHUSLAV, Lukáš. Kriminalizace trestní odpovědnosti právnických osob stran trestných činů proti životnímu prostředí. In: DAMOHORSKÝ, Milan - STEJSKAL, Vojtěch - ŽÁKOVSKÁ, Karolina et al.. Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu. 1 vyd. Praha: Česká společnost pro právo životního prostředí a Ústav státu a práva AV ČR a PF UK v nakl. Eva Rozkotová, 2012.
•BOHUSLAV, Lukáš. Korupce a trestní odpovědnost právnických osob. In: Dny práva 2011 – Days of Law 2011 Korupce – trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty. 1 vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012.

Recenze a anotace
•BOHUSLAV, Lukáš. Konference „Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu". Právník, 2013.
•BARILIK, Igor Nikolaj - BOHUSLAV, Lukáš. A report from the conference on the injured party and victim of crime from the criminal law and criminological perspectives. The Lawyer Quarterly: International Journal for Legal Research, 2013, 3(2).

Kontakty

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251373

Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1

 +420 226 633 341   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 04645545
 +420 226 633 342   2jkffip DIČ: CZ04645545