advokát, společník, vysokoškolský učitel
Č. ev. ČAK: 11772, víceprezident Unie obhájců
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ID datové schránky: bt2vvqq

Absolvoval Policejní akademii ČR (Bc., 1997) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy (Mgr., absolvoval summa cum laude, 2002), na které postupně získal tituly iuris doctoris (JUDr., 2003), philosophia doctor (Ph.D. pro obory ústavní právo, trestní právo, kriminologie a kriminalistika, 2005). V roce 2010 se na téže fakultě habilitoval a byl rektorem Univerzity Karlovy jmenován docentem pro obor trestního práva, kriminologie a kriminalistiky. Na PF UK působí nadále jako pedagog. V letech 2010 - 2014 byl také proděkanem Fakulty práva Paneurópské vysoké školy (Bratislava, Slovenská republika). Ústředními tématy jeho vědecké práce jsou vedle problematiky trestní odpovědnosti právnických osob a postavení poškozeného a oběti, též oblasti jako kybernetická kriminalita či europeizace trestního práva. Za své dílo „Soukromá žaloba v trestním řízení“ obdržel v roce 2005 Bolzanovu cenu. Je autorem či spoluautorem několika monografií, učebnic a učebních pomůcek a mnoha desítek odborných článků a příspěvků. Autorsky se podílí rovněž na komentářích k zákonu o trestní odpovědnosti právnických osob (C. H. Beck, 2012), trestnímu řádu (C. H. Beck, poslední vydání v roce 2013), trestnímu zákoníku (C. H. Beck, poslední vydání v roce 2012).

Již za studií působil v právní praxi. Praktické zkušenosti získal nejen v advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce nejprve jako asistent a později jako koncipient, ale též v justici jako justiční čekatel. Po úspěšném složení advokátních zkoušek se stal nejprve samostatným advokátem, později společníkem Gřivna, Holub, Patěk – advokátní kancelář, v.o.s. Nyní je společníkem advokátní kanceláře Gřivna & Šmerda s.r.o., kde se věnuje výlučně trestnímu právu. Má za sebou úspěšnou obhajobu stovek fyzických osob, ale též právnických osob a rovněž stovky případů, v nichž vystupoval jako zmocněnec poškozeného. V rámci své mnohaleté praxe tak načerpal zkušenosti, které jsou nenahraditelné.

Vedle teorie a praxe se podílí též na legislativní činnosti. Je předsedou komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Ministrem spravedlnosti byl jmenován předsedou pracovní skupiny pro přípravu zákona o obětech trestných činů a následně se stal hlavním autorem zákona (zákon č. 45/2013), je také členem komise pro přípravu nového trestního řádu.

Rovněž se pravidelně podílí na vědecko-výzkumných záměrech Právnické fakulty Univerzity Karlovy, ať už jako hlavní řešitel či jako člen řešitelského týmu. Jako příklad lze uvést již ukončený projekt „Problematika kybernetických hrozeb z hlediska bezpečnostních zájmů České republiky“ (poskytovatelem bylo Ministerstvo vnitra České republiky), kde byl koordinátorem dílčího úkolu za Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, současný program Progres, kde participuje na projektu „Publicizace práva v evropském a mezinárodním srovnání“ či nejnovější vědecko-výzkumný záměr „Výzkum a vzdělávání v oblasti kybernetické kriminality a kybernetické bezpečnosti.“ Pravidelně se účastní také Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV) na PF UK.

Jako oponent projektů je využíván Grantovou agenturou Univerzity Karlovy a Grantovou agenturou Akademie věd ČR. Je členem edičních rad několika časopisů a nakladatelství. Kupříkladu lze zmínit redakční radu časopisu Trestní právo či Jurisprudence.

Je členem Sekce pro trestní právo ČAK, členem zkušební komise pro advokání zkoušky a zkoušky způsobilosti ČAK a členem Výboru zákonné advokátní mlčenlivosti ČAK.

Specializuje se na trestní právo včetně trestní odpovědnosti právnických osob a tvorby compliance programů.

Jazyková kompetence:
Angličtina, Ruština, Polština pasivně

Publikační činnost:

Monografie
•GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo hmotné. 3, Judikatura k obecné i zvláštní části. 2. aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-509-0.
•GŘIVNA, Tomáš a Radim POLČÁK. Kyberkriminalita a právo. Praha: Auditorium, 2008. ISBN 978-80-903786-7-4.
•GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2005. 121 s. ISBN 80-246-1107-4.
•CHVÁTALOVÁ, Iva, Hana MARKOVÁ a Tomáš GŘIVNA. Základy veřejného práva. Praha: Oeconomica, 2005. ISBN 80-245-0934-2.

Kapitoly v monografiích
•ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní odpovědnost právnických osob v soudní praxi. In: POMAHAČ, Richard et al. Veřejné a soukromé právo: (správní a trestní aspekty). Praha: Univerzita Karlova. Právnická fakulta, 2017. ISBN 978-80-87975-64-0.
•GŘIVNA, Tomáš. Právo na obhajobu v proměnách času. In: GŘIVNA, Tomáš, Aleš GERLOCH, Helena PRÁŠKOVÁ, Petr MLSNA a Pavel ŠÁMAL. Právo na obhajobu: teorie a praxe 21. století. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. s. 33 – 39. ISBN 978-80-7380-593-7.
•GŘIVNA, Tomáš. Vývojová stadia trestné činnosti. In: ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ, Rudolf VOKOUN et al. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 238 - 253. ISBN 978-80-7552-358-7.
•GŘIVNA, Tomáš. Zánik trestní odpovědnosti. In: ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ, Rudolf VOKOUN et al. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 285 - 293. ISBN 978-80-7552-358-7.
•GŘIVNA, Tomáš a Lukáš BOHUSLAV. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti. In: ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ, Rudolf VOKOUN et al. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 618 - 633. ISBN 978-80-7552-358-7.
•GŘIVNA, Tomáš a Rudolf VOKOUN. Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných. In: ŠÁMAL, Pavel, Oto NOVOTNÝ, Tomáš GŘIVNA, Jiří HERCZEG, Marie VANDUCHOVÁ, Rudolf VOKOUN et al. Trestní právo hmotné. 8., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. s. 866 - 927. ISBN 978-80-7552-358-7.
•GŘIVNA, Tomáš. Trestněprávní aspekty nelegální migrace. In PÍTROVÁ, Lenka (ed.) Aktuální právní aspekty migrace. 1. vyd. Praha: Leges, 2016, s. 145-149. ISBN 978-80-7502-162-5.
•GŘIVNA, Tomáš. Policejní orgán. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA et al. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 181 – 188. ISBN 978-80-7478-750-8.
•GŘIVNA, Tomáš. Obviněný a obhájce. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA et al. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 189 - 211. ISBN 978-80-7478-750-8.
•GŘIVNA, Tomáš. Předběžné projednání obžaloby. In: FENYK, Jaroslav, Dagmar CÍSAŘOVÁ a Tomáš GŘIVNA et al. Trestní právo procesní. 6., aktualizované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 503 - 511. ISBN 978-80-7478-750-8.
•GŘIVNA, Tomáš. § 1; § 2; § 3; § 4; § 5; § 6; § 7; § 8; § 9; § 10; § 11; § 12; § 13; § 14; § 15; § 16; § 17; § 18; § 19; § 20; § 21; § 22; § 23; § 24; § 25; § 26; § 27; § 18; § 29; § 30; § 31; § 32; § 33; § 34; § 35; § 36; § 37. In: ŠÁMAL, Pavel, Tomáš GŘIVNA a Helena VÁLKOVÁ. Zákon o obětech trestné činnosti. Komentář. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014, s. 17-213. ISBN 978-80-7400-513-8.
•GŘIVNA, Tomáš. Ochrana spotřebitele z trestněprávního pohledu. In SALAČ, Josef; WÄLDL, Ľuboš (ed.) Právní ochrana spotřebitele. 1. vyd. Praha: Policejní akademie ČR, 2014, s. 87-97. ISBN 978-80-7251-367-3.
•GŘIVNA, Tomáš. Pojem, předmět a úkoly kriminologie. In: GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 21 – 29. ISBN 978-80-7478-614-3.
•GŘIVNA, Tomáš. Stav, struktura a dynamika kriminality. In: GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 30 - 47. ISBN 978-80-7478-614-3.
•GŘIVNA, Tomáš a Lukáš BOHUSLAV. Mravnostní kriminalita. In: GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 246 - 261. ISBN 978-80-7478-614-3.
•GŘIVNA, Tomáš. Kriminologické aspekty korupce. In: GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 296 - 311. ISBN 978-80-7478-614-3.
•GŘIVNA, Tomáš a Kateřina KUDRLOVÁ. Kyberkriminalita. In: GŘIVNA, Tomáš, Miroslav SCHEINOST a Ivana ZOUBKOVÁ. Kriminologie. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. s. 334 - 353. ISBN 978-80-7478-614-3.
•ŠÁMAL Pavel a Tomáš GŘIVNA. § 9a, § 52 - § 66. In: ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0.
•GŘIVNA, Tomáš. § 119 - § 150. In: ŠÁMAL, Pavel a Tomáš GŘIVNA. Trestní řád: komentář. 7., dopl. a přeprac. vyd. V Praze: C. H. Beck, 2013. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-465-0.
•SOBOTKA, Michal a Tomáš GŘIVNA. Stáž na státním zastupitelství. HONUSKOVÁ, Věra, Jan KUKLÍK, Michal URBAN, et al. Metodologie praktických forem právního vzdělávání. Praha: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. Právo pro praxi. ISBN 978-80-87146-74-3.
•GŘIVNA, Tomáš. § 30, § 31, § 76, § 77, § 124, § 125, § 131, § 168, § 190 - § 193, § 230 – § 232. ŠÁMAL, Pavel. Trestní zákoník: komentář. 2. vyd. Praha: C. H. Beck, 2012. Velké komentáře. ISBN 978-80-7400-428-5.
•GŘIVNA, Tomáš. § 28 - § 31, § 34, § 35, § 45 - § 47. In: ŠÁMAL, Pavel et al. Trestní odpovědnost právnických osob: komentář. Praha: C. H. Beck, 2012. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-116-1.
•GŘIVNA, Tomáš. Zákon o obětech trestných činů. In JELÍNEK, Jiří a Tomáš GŘIVNA. Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu. Praha: Leges, 2012. s. 22-30, ISBN 978-80-87576-39-7.
•GŘIVNA, Tomáš. Zásada "ne bis in idem" v rámci schengenského systému. In SCHEU, Harald Christian; ČÁSTEK, Michal (eds). Aktuální otázky migrační politiky Evropské unie. 1. vyd. Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2010, s. 66-75. ISBN 978-80-7408-031-9.
•GŘIVNA, Tomáš. Zásada 'ne bis in idem'. In: TOMÁŠEK, Michal et al. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 158-181. ISBN: 97880-7201-737-9.
•GŘIVNA, Tomáš. Korupce. In: TOMÁŠEK, Michal et al. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 310-327. ISBN: 97880-7201-737-9.
•GŘIVNA, Tomáš. Europeizace procesního postavení oběti a poškozeného. In: TOMÁŠEK, Michal et al. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Praha: Linde Praha, a.s., 2009, s. 354-376. ISBN: 97880-7201-737-9.
•GŘIVNA, Tomáš. Kybernetická kriminalita. In Aktuální problémy kriminologie. 1. vyd. Praha: Policejní akademie ČR, fakulta bezpečnostně právní, 2009, s. 119-153. ISBN 978-80-7251-316-1.
•GŘIVNA, Tomáš. Trestní právo hmotné. In BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 553-581. ISBN 978-80-210-4844-7
•GŘIVNA, Tomáš a Petra GŘIVNOVÁ. Trestní právo hmotné. In BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009. s. 582 - 610. ISBN 978-80-210-4844-7.

Rec. časopisy
•GŘIVNA, Tomáš a Helena VÁLKOVÁ. Postavení a práva obětí trestných činů po novele č. 56/2017 Sb. s účinností k 1. 4. 2017. Trestněprávní revue. 2017, č. 9, s. 195-20. ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš. Právo na zachování důvěrné komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Bulletin advokacie. roč. 23, 2017, č. 6, s. 61 - 66. ISSN 1210-6348.
•GŘIVNA, Tomáš. Konkurence trestního řízení a řízení o přestupku (jiném správním deliktu). Správní právo, roč. 47, 2014, č. 1-2. s. 58-64. ISSN 0139-6005.
•GŘIVNA, Tomáš. K použití obsahu tzv. soukromých zvukových či obrazových záznamů v trestním řízení jako důkazu. Státní zastupitelství, roč. 11, 2013, č. 5, s. 8-11. ISSN 1214-3758.
•VÁLKOVÁ, Helena a Tomáš GŘIVNA. Nový zákon o obětech trestných činů a jeho význam pro aplikační praxi. Trestněprávní revue. 2013, č. 4, s. 83-87. ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš a Jiří ŘÍHA. Amnestie prezidenta republiky ze dne 1. 1. 2013 vyhlášená pod č. 1/2013 Sb., Trestněprávní revue. 2013, č. 2, s. 29-42. ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš. Návrh zákona o obětech trestných činů. Právní rozhledy. 2012, č. 5, s. 2. ISSN 1210-6410.
•GŘIVNA, Tomáš a Jan HORNÍK. Využití účinné lítosti pro korupční trestné činy. Trestněprávní revue, 2012, roč. 11, č. 7-8, s. 157-164. ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš. Zásada "ne bis in idem" v evropském právu. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 5, s. 133-137. ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš. Vystoupení v rámci workshopu zaměřeného na závěrečnou zprávu výzkumného záměru s názvem "Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004". Časopis pro právní vědu a praxi, roč. 19, 2011, č. 4. s. 404-405. ISSN 1210-9126.
•MLSNA, Petr a Tomáš GŘIVNA. Nucená práce z pohledu ústavního, mezinárodního a trestního práva. Právní rozhledy, roč. 19, 2011, č. 21. s. 772-774. ISSN 1210-6410.
•GŘIVNA, Tomáš a Jiří ŘÍHA. Vybrané problémy časové působnosti a přechodného ustanovení trestního zákoníku. Trestněprávní revue, roč. 10, 2011, č. 3. s. 65-714. ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš a Zdeněk KÜHN. 18. mezinárodní kongres srovnávacího práva. Právník, roč. 149, 2010, č. 12. s. 1281-1285. ISSN 0231-6625.
•HERCZEG, Jiří a Tomáš GŘIVNA. Právo na přístup k Internetu, blokace stránek a digitální gilotina. Trestněprávní revue. 2010, č. 5, s. 141-146, ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš. Mezinárodní vědecký seminář "Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských státoch Európskej únie". Kriminalistika, roč. 42, 2009, č. 3, s. 232-234. ISSN 1210-9150.
•GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. Bulletin advokacie. 2009, č. 10, s. 67-72. ISSN 1210-6348.
•GŘIVNA, Tomáš a Marie VANDUCHOVÁ. K problematice zahlazení odsouzení. Trestněprávní revue, roč. 8, 2009, č. 9, s. 263-270. ISSN 1213-5313.
•BÍLKOVÁ, Veronika, Tomáš GŘIVNA a Jiří HERCZEG. Scénář Renegade, aneb sestřelení civilního letadla z pohledu práva. Trestněprávní revue, 2008, č. 11, s. 328-335. ISSN 1213-5313.
•VANDUCHOVÁ, Marie a Tomáš Gřivna. Mezinárodní vědecká konference „Rekodifikace trestního práva procesního“ (Praha, 29. 5. 2008). Trestněprávní revue. 2008, č. 8, s. 258-259. ISSN 1213-1313.
•VANDUCHOVÁ, Marie a Tomáš GŘIVNA. Mezinárodní vědecká konference „Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného“ (Praha, 11. 5. 2007). Trestněprávní revue. 2007, č. 8, s. 238 – 240. ISSN 1213-1313.
•GŘIVNA, Tomáš. ŘÍHA, Jiří. Tabulky a schémata z obecné části trestního práva hmotného. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2006, 106 s. Trestněprávní revue. 2007, č. 3, s. 90 – 92. ISSN 1213-1313.
•GŘIVNA, Tomáš. K otázce účinku zákazu reformationis in peius na právní kvalifikaci skutku a k označení subsidiární privilegovaná skutková podstata. Jurisprudence, 2006, roč. 15, č. 1, s. 60-63. ISSN 1212-9909.
•GŘIVNA, Tomáš. Katedra trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy: Simulované hlavní líčení. Trestněprávní revue. 2006, roč. 5, č. 6, s. 167. ISSN 1213-1313.
•GŘIVNA, Tomáš. Studentská vědecká konference (Praha, 10. 3. 2006). Trestněprávní revue. 2006, č. 5, s. 155 – 156. ISSN 1213-1313.
•GŘIVNA, Tomáš. Imunity podle vnitrostátního práva z pohledu trestního práva. Trestněprávní revue, 2006, roč. 5, č. 3, s. 65-69. ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš a Ondřej SEKVARD. Nový pohled Nejvyššího soudu na zásadu ne bis in idem? Právní fórum, 2005, roč. 2, č. 3, s. 98-103. ISSN 1214-7966.
•GŘIVNA, Tomáš. Soukromá žaloba v trestním řízení (nástin problematiky). Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 12, s. 317-322. ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš. Trestní postih korupce v soukromé sféře. Trestněprávní revue, 2005, roč. 4, č. 7, s. 169-173. ISSN 1213-5313.
•GŘIVNA, Tomáš a Petra GŘIVNOVÁ. Určení výše odměny advokáta jako zmocněnce poškozeného v trestním řízení. Bulletin advokacie, 2005, č. 11-12, s. 46-48. ISSN 1210-6348.
•GŘIVNA, Tomáš. Několik poznámek k zásadě oportunity v návrhu věcného záměru nového trestního řádu. Trestní právo, 2004, roč. 9, č. 12, s. 3-6. ISSN 1211-2860.
•GŘIVNA, Tomáš. Privilegované skutkové podstaty de lege lata a de lege ferenda. Trestní právo, 2003, roč. 8, č. 6, s. 2-8. ISSN 1211-2860.
•GŘIVNA, Tomáš. Náhrada nákladů obhajoby v případě nezákonného rozhodnutí soudu. Bulletin advokacie, 2002, č. 11-12, s. 78-87. ISSN 1210-6348.

Rec. sborníky
•GŘIVNA, Tomáš. Mělo by smysl ukládat podmíněné tresty právnickým osobám? In JELÍNEK, Jiří. Trestní odpovědnost právnických osob - pět let poté. Praha: Leges, 2017. Teoretik. s. 127-132. ISBN 978-80-7502-205-9.
•GŘIVNA, Tomáš. Totožnost skutku de facto a de iure. In: JELÍNEK, Jiří. Trestní právo procesní minulost a budoucnost. Praha: Leges, 2016, s. 113 a násl. ISBN 978-80-7502-185-4.
•GŘIVNA, Tomáš. Právo na obhajobu - teorie a praxe 21. století. Aleš Čeněk, s.r.o., 2015, ISBN 978-80-7380-593-7.
•GŘIVNA, Tomáš. Obchodování s lidmi v kontextu práva EU a jeho vliv na české trestní právo. In JELÍNEK, Jiří a Jaroslav IVOR. Trestní právo Evropské unie a jeho vliv na právní řád České republiky a Slovenské republiky. Praha: Leges, 2015. Teoretik. s. 295-302. ISBN 978-80-7502-080-2.
•GŘIVNA, Tomáš. První zkušenosti s aplikací zákona o obětech trestních činů. In Obete kriminality a ich prava. 1. vyd. Žilina: Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, 2015, s. 18-25. ISBN 978-80-971911-0-8.
•GŘIVNA, Tomáš. Postavení zásady rychlosti v systému základních zásad trestního řízení a její odraz v trestní politice státu. In ROMŽA, Sergej (ed.) Trestná politika štátu - história, súčasnosť a perspektívy: Zborník vedeckých príspevkov z Interdisciplinárnej celoštátnej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou konanej dňa 4. - 5. 11. 2015 organizovanej Katedrou trestného práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, 2015, s. 83-87. ISBN 978-80-8152-390-8.
•GŘIVNA, Tomáš. Základní zásady v připravované rekodifikaci trestního řízení z komparativního pohledu. In ROMŽA, Sergej; FERENČÍKOVÁ, Simona; MICHAĽOV, Lukáš (ed.) Princípy a zásady v trestnom práve. Košice: Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiaciach, 2014, s. 59-66. ISBN 978-80-8152-223-9.
•GŘIVNA, Tomáš. Ke vztahu trestního řízení proti právnické osobě a řízení o správním deliktu téže osoby pro týž skutek. Trestní odpovědnost právnických osob v České republice - bilance a perspektivy. Praha: Leges, 2013, s. 192-200. ISBN 978-80-87576-58-8.
•GŘIVNA, Tomáš. Odklony v českém trestním řádu. In: Zborník príspevkov z I. elektronickej konferencie, ktorá sa uskutočnila v dňoch 20. 5. až 23. 5. 2013 na téma "Současné uplatňování prvků restorativní justice. 1. vyd. Bratislava: Paneurópská vysoká škola, 2013. s. 16-24. ISBN 978-80-8155-012-6.
•GŘIVNA, Tomáš. Potřebuje Česká republika samostatný zákon o pomoci obětem trestných činů. In VANDUCHOVÁ, Marie; HOŘÁK, Jaromír (eds.) Na křižovatkách práva: pocta Janu Musilovi k sedmdesátým narozeninám. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2011, s. 109-117. ISBN 978-80-7400-388-2.
•GŘIVNA, Tomáš. Práva obětí de lege ferenda v České republice. In ZÁHORA, Josef (ed.) Obete kriminality; Victims of Crime. Zborník príspevkov z mezinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. 1. vyd. Bratislava: EUROKÓDEX, s.r.o., 2010, s. 133-140. ISBN 978-80-89447-36-7.
•GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. In JELÍNEK, Jiří et al. O novém trestním zákoníku. 1. vyd. Praha: Leges, 2009, s. 87-96. ISBN 978-80-87212-21-9.
•GŘIVNA, Tomáš. Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti v novém trestním zákoníku. In HRUŠÁKOVÁ, Milana (ed.). Sborník příspěvků z konference Olomoucké právnické dny. 1. vyd. Olomouc: Iuridicum Olomoucense, 2009, s. 233-242. ISBN 978-80-87382-00-4. (Vydání na CD.)
•GŘIVNA, Tomáš. Vliv europeizace na procesní postavení poškozeného a oběti v trestním řízení. In ŠIMOVČEK, Ivan (ed.). Harmonizácia procesných práv v trestnom konaní v členských štátoch Európskej únie. 1. vyd. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, 2009, s. 81-94. ISBN 978-80-8082-261-3.
•GŘIVNA, Tomáš. Závazky k ochraně kyberprostoru vyplývající z evropského a mezinárodního práva. In: Kybernetické hrozby a limity českého práva (vybrané problémy), Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2008, č. 4, s. 21-34. ISSN: 0323-0619.
•GŘIVNA, Tomáš. Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj. In: Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2008, č. 2, s. 61-87. ISSN 0323-0619.
•GŘIVNA, Tomáš. Úmluva o počítačové kriminalitě. In: Sborník příspěvků z 32. konference EurOpen.CZ, 18. -21. května 2008 v Rožmberku nad Vltavou. 1. vydání. Plzeň: EurOpen.CZ, 2008, s. 23-40.
•GŘIVNA, Tomáš. Právo na zachování cti a jeho ochrana v trestním právu. In KLÍMA, Karel a Jiří JIRÁSEK. Pocta Jánu Gronskému. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2008. s. 602-611. ISBN 978-80-7380-094-9.
•GŘIVNA, Tomáš. Existují virtuální trestné činy? In Pocta Otovi Novotnému k 80. narozeninám. Praha: ASPI, 2008. s. 28-35. ISBN 978-80-7357-365-2.
•GŘIVNA, Tomáš. Soukromá a subsidiární žaloba. In VANDUCHOVÁ, Marie a Tomáš GŘIVNA (eds.) Rekodifikace trestního práva procesního. Sborník č. 41. Praha: UK v Praze, Právnická fakulta, 2008, s. 30 – 40. ISBN 978-80-87146-13-2.
•GŘIVNA, Tomáš a Petra GŘIVNOVÁ. Prostředky kontroly dodržování zásady legality v trestním řízení. In: Rekodifikácia trestného práva doterajšie poznatky a skúsenosti. Zborník príspevkov z celoštátného seminára s medzinárodnou účasťou konaného dňa 21. apríla 2008. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008, s. 138-145. ISBN:978-80-89363-03-2.
•GŘIVNA, Tomáš. Ochrana cti v návrhu nového trestního zákoníku 2006. In: Aktuální problémy rekodifikace trestního práva hmotného. Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference konané dne 11. 5. 2007. Acta Universitatis Carolinae - Iuridica, 2007, č. 2, s. 143-150. ISSN 0323-0619.
•GŘIVNA, Tomáš. Zásada rychlosti v trestním řízení, právo na projednání věci v přiměřené lhůtě a některé důsledky jejich porušení. In: FENYK, Jaroslav. Pocta Dagmar Císařové k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: Lexis Nexis CZ, 2007. s. 17 – 24. ISBN 978-80-86920-25-2.
•GŘIVNA, Tomáš. Boj proti korupci prostředky evropského práva. Europeizace skutkových podstat některých trestných činů. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2007, č. 1, s. 131-149. ISSN 0323-0619.
•GŘIVNA, Tomáš. Několik poznámek k základům trestní odpovědnosti v rekodifikace trestního práva hmotného v České republice. In: Míľníky práva v stredoeurópskom priestore 2007. Bratislava: Právnická fakulta UK v Bratislave, 2007, s. 645 – 653.
•GŘIVNA, Tomáš. Srovnání trestního postihu korupce ve vybraných státech. In: Vybrané problémy trestního postihu ekonomické kriminality. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2006, č. 3, s. 7-31. ISBN 80-246-1297-6.
•GŘIVNA, Tomáš. Zásada ne bis in idem v souvislosti s volným pohybem osob po teritoriu EU. In: TOMÁŠEK, Michal. (ed.). Ochrana základních práv a svobod v procesu europeizace trestního práva. Acta Universitatis Carolinae Iuridica, 2006, č. 1, s. 45-64. ISBN 80-246-1231-3.
•GŘIVNA, Tomáš. Trestní postih korupce v obchodních vztazích. In: NETT, Alexandr (ed.). Nové jevy v hospodářské kriminalitě. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005, s. 55-64. ISBN 80-210-3831-4.

Mezinárodní/cizojazyčné
•GŘIVNA, Tomáš. Czech Criminal Law. In: International Encyclopaedia of Laws. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International. 2017, 300 s. (připravováno)
•ŠÁMAL, Pavel, Tomáš GŘIVNA a Petr BOHATA. Rechtsprechung tschechischer Gerichte zur Strafbarkeit juristischer Personen – Teil 2. WiRO. Wirtschaft und Recht in Osteuropa. 2017, č. 10.
•ŠÁMAL, Pavel, Tomáš GŘIVNA a Petr BOHATA. Rechtsprechung tschechischer Gerichte zur Strafbarkeit juristischer Personen – Teil 1. WiRO. Wirtschaft und Recht in Osteuropa. 2017, č. 9, s. 257 – 267.
•POLČÁK, Radim a Tomáš GŘIVNA et al. Cyber Law in the Czech republic. 1. vyd. Netherlands: Kluwer Law International BV, 2012. 228 s. ISBN 978-90-411-2188-2.
•GŘIVNA, Tomáš. Trafficking in Human Beings and Sexual Exploitation of Women and Children. In JELÍNEK, Jiří et al. Euro Crimes in the legal order of the Czech Republic and the Slovak Republic. 1. vyd. Budapešť: Wolters Kluwer, 2015, s. 34-54. ISBN 978-963-295-537-7.
•GŘIVNA, Tomáš. European Public Prosecutor. In PÍTROVÁ, Lenka (ed.) Rule of Law and Mechanisms of its Protection: Czech Perspective. 1. vyd. Passau-Berlin-Prague: rw&w Science & New Media, 2015, s. 341-351. ISBN 978-3-9816855-4-1.
•GŘIVNA, Tomáš. Virtual Crimes. In: Masaryk university journal of law and technology. Brno: Masaryk University, 2008, s. 97-105. ISSN: 1802 – 5951.
•GŘIVNA, Tomáš. Offences against the confidentiality, integrity, and availability of computer data in the new Czech Criminal Code. In HERCZEG, Jiří, Eric HILGENDORF a Tomáš GŘIVNA. Internetkriminalität und die neuen Herausforderungen der Informationsgesellschaft des 21. Jahrhunderts. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. ISBN 978-80-7357-601-1.
•GŘIVNA, Tomáš. Ugolovnoje nakazanije korupciji v Češskoj, Slovackoj respublikach i Rossijskoj federaciji. Vremja i pravo, Sankt-Peterburg, 2007, č. 9, s. 21-28.
•GŘIVNA, Tomáš. The Fight against Corruption under European Law. In: TOMÁŠEK, Michal (ed.) European Law and National Criminal Legislation. Beroun: IFEC, 2007, s. 132-139. ISBN 80-85889-88-9.
•GŘIVNA, Tomáš. The principle "ne bis in idem" in the European law. In: TOMÁŠEK, Michal. (ed.). Menschenrechte im europäischen Strafrecht. 1. vyd. Praha: Ediční středisko PF UK, 2006, s. 79-87. ISBN 80-858-8968-4.

Kontakty

Advokátní kancelář Gřivna & Šmerda, s.r.o.
zapsaná u Městského soudu v Praze, spisová značka C 251373

Revoluční 1044/23
110 00 Praha 1

 +420 226 633 341   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. IČ: 04645545
 +420 226 633 342   2jkffip DIČ: CZ04645545